Proces

Kamerdebat energiebesparing in de gebouwde omgeving

Minister Blok gaat onderzoeken of het mogelijk is om in de passendheidstoets te kijken naar de totale woonlasten in plaats van enkel naar de kale huur. Dat heeft hij toegezegd tijdens een debat op 1 juni 2016 over energiebesparing in de gebouwde omgeving. Aedes heeft al herhaaldelijk zorgen geuit over de remmende werking van passend toewijzen op het verduurzamen van sociale huurwoningen.

Remmende werking
Meerdere partijen in de Kamer drongen er bij de minister op aan iets te doen aan deze remmende werking. Om corporatiewoningen rendabel te kunnen verduurzamen, gaat de huurprijs omhoog, maar dit wordt gecompenseerd door lagere energielasten. De passendheidstoets gaat nu alleen uit van de kale huurprijs en niet van de totale woonlasten. Om zoveel mogelijk woningen met een lage huur aan te kunnen bieden, kunnen corporaties nu minder energie-investeringen doen. De minister stuurt het onderzoek naar de passendheidstoets voor Prinsjesdag aan de Kamer.

Labelsprongen
Verder beloofde de minister voor de zomer met een studie te komen naar een energieprestatievergoeding (EPV) voor labelsprongen. Daarin onderzoekt hij de mogelijkheid om corporaties de EPV ook te laten gebruiken voor lagere energieambities dan nul-op-de-meterwoningen. Dat zou ook een mogelijke oplossing kunnen zijn voor de remmende werking van de passendheidstoets, zegt de minister.

Woonlastenwaarborg
De minister gaat snel met Aedes en de Woonbond praten over de vormgeving van een woonlastenwaarborg. De Kamer stemde op 17 mei in met een PvdA-motie om na de inwerkingtreding van de Energieprestatievergoeding (EPV) in een Algemene Maatregel van Bestuur een woonlastenwaarborg op te nemen. Hierop kunnen huurders een beroep doen als zij kunnen laten zien dat hun woonlasten door de EPV zijn gestegen, terwijl hun woongedrag ongewijzigd is gebleven.

Energiebesparing
De minister gaat ook met Aedes overleggen over mogelijke aanpassing van de doelstelling van het Convenant Energiebesparing Huursector: eind 2020 een gemiddelde Energie-Index van 1,25 (label B). Dit gaat vooral om de effecten van de nieuwe methode om te meten hoe energiezuinig een woning is (een energie-index in plaats van energielabels). In een brief aan de Tweede Kamer heeft Aedes uitgelegd dat enkel door deze nieuwe meetmethode corporatiewoningen ineens minder energiezuinig lijken te zijn. Dit maakt het moeilijker om het doel van het convenant te halen en dit kan volgens Aedes niet de bedoeling van de nieuwe methode zijn.

De minister benadrukte dat dit convenant een sectorale afspraak is. Daarom zal hij individuele corporaties niet dwingen om gemiddeld label B te halen. Wel gaat de minister onderzoeken of hij de labelsprongen op individueel corporatie niveau inzichtelijk kan maken.

Stok achter de deur
Een motie van ChristenUnie en PvdA om te onderzoeken of een verplichte renovatie van alle sociale huurwoningen naar nul-op-de-meter voor 2035 mogelijk is, vindt minister Blok niet wenselijk. De minister benadrukte dat corporaties, gemeenten en huurdersorganisaties op lokaal niveau zelf invulling moeten geven aan energiebesparing en verduurzaming. Dat zowel Aedes, als de Woonbond en de Vereniging Nederlandse Gemeenten het Energieakkoord ondertekenden, is volgens hem daarbij ‘een stok achter de deur’.