Proces

Minister: ‘Kale huur blijft basis voor passend toewijzen’

Bij het passend toewijzen blijft de kale huurprijs de norm. Minister Blok ziet geen reden om uit te gaan van de totale woonlasten. Dat schrijft de minister in een brief aan de Tweede Kamer op 27 juni 2016. Verder ziet hij vooralsnog geen mogelijkheden voor een verbreding van de regeling voor de energieprestatievergoeding voor woningen die niet volledig nul-op-de-meter worden. Aedes vindt dat de minister weinig creativiteit toelaat.

Verschillende Kamerleden en ook Aedes hebben de minister herhaaldelijk gewezen op de remmende werking van passend toewijzen op het verduurzamen van sociale huurwoningen. Maar de minister schrijft nog steeds geen aanknopingspunten te zien om daarvoor uit te gaan van de totale woonlasten. ‘Als door het omvormen van de passendheidsnorm een woning met een hoge huur en lage energielasten net zo passend zou worden als een woning met een lage huur en hoge energielasten, leidt dat tot hogere huurtoeslaguitgaven’, aldus de minister. En dat past niet in zijn streven naar beheersing van die uitgaven.

Trapsgewijs
Aedes vindt dat minister Blok weinig creativiteit toelaat en het vraagstuk complexer maakt door er ook de huurtoeslag in te betrekken. Aedes stelt een eenvoudige trapsgewijze uitwerking voor van woonlasten als uitgangpunt voor passend toewijzen. Dat kan bijvoorbeeld door te werken met drie passende huurnormen : goede labels krijgen een hogere norm, de slechtste labels een lagere norm. Daarmee ondervang je het mogelijke effect van hogere huurtoeslaguitgaven. Aedes verzoekt de minister deze eenvoudige uitwerking te onderzoeken.

Energieprestatievergoeding
Een andere kwestie die de minister in zijn brief aansnijdt is Eenergieprestatievergoeding (EPV). Het Wetsvoorstel Energieprestatievergoeding (EPV) is op 17 mei 2016 aangenomen door de Eerste Kamer en treedt waarschijnlijk 1 augustus 2016 in werking. Hierdoor kunnen corporaties met huurders afspreken dat zij een energieprestatievergoeding betalen als hun woning zeer energiezuinig gemaakt wordt. Atrivé heeft op verzoek van de minister onderzocht of een EPV ook voor labelstappen mogelijk is. Daarmee zouden corporaties de EPV ook kunnen gebruiken voor lagere energieambities dan nul-op-de-meterwoningen.

Woningwaarderingsstelsel
Op grond van het onderzoek van Atrivé stelt de minister dat er geen EPV mogelijk is voor een woning waarbij de energetische verbeteringen alleen bestaan uit isolatie. Wel ziet de minister op termijn mogelijkheden om een EPV ook toe te staan voor woningen die zelf duurzame energie opwekken. Dat vraagt volgens hem om inzicht in de daarvoor noodzakelijke aanpassingen in het woningwaarderingsstelsel (WWS). Minister Blok verwacht deze verkenning in de loop van 2017 naar de Kamer te sturen.

Woonlastenwaarborg
In zijn brief zegt minister Blok tot slot toe de Kamer voor eind oktober 2016 te informeren over de vormgeving van een woonlastenwaarborg voor huurders. Hierop kunnen huurders een beroep doen als zij kunnen laten zien dat hun woonlasten door de EPV zijn gestegen, terwijl hun woongedrag ongewijzigd is gebleven. De Tweede Kamer stemde eerder in met een PvdA-motie om in een Algemene Maatregel van Bestuur een woonlastenwaarborg op te nemen.