Leidraad bij opstellen Transitievisie Warmte

In het Klimaatakkoord is een wijkgerichte aanpak afgesproken. Dat betekent dat woningen per gebied van het aardgas worden afgesloten. De gemeenten hebben hierin de regierol gekregen. Zij moeten uiterlijk in 2021 een Transitievisie Warmte hebben opgesteld. Daarin geven zij aan welke wijk wanneer wordt losgekoppeld van het aardgas en wat alternatieven zijn voor aardgas. 

De loskoppeling van het gas raakt het vastgoed van woningcorporaties en heeft gevolgen voor huurders. Corporaties kunnen hun vastgoedstrategie niet langer autonoom vaststellen. Voor corporaties is het dan ook belangrijk dat zij goed op de hoogte zijn van de plannen van de gemeente en dat ze daarover al in een vroeg stadium meepraten. 

Leidraad als hulpmiddel

Bij de warmtetransitie krijgen gemeenten op verschillende manieren ondersteuning. Die ondersteuning richt zich zowel op kennis en analyse als op het te volgen proces. Een van die hulpmiddelen is de Leidraad. De Leidraad geeft inzicht in de kostenefficiëntie van verschillende strategieën voor het aardgasvrij maken van wijken en buurten. Een gemeente kan de Leidraad gebruiken om met lokale stakeholders, zoals corporaties, per wijk of buurt keuzes te maken voor een alternatieve energie-infrastructuur. Ook kan de gemeente met de Leidraad een tijdpad vaststellen waarbinnen wijken van het aardgas af gaan. De Leidraad is een hulpmiddel en bevat dus geen advies voor de strategie per wijk of buurt.

De Leidraad bestaat uit twee onderdelen. Het eerste onderdeel is een technisch-economische Startanalyse op basis van landelijke data. Deze analyse is afkomstig van het Planbureau voor de Leefbaarheid (PBL) en geeft voor elke gemeente in Nederland op buurtniveau een eerste beeld van de technische, economische en duurzaamheidsgevolgen voor vijf aardgasvrije warmtestrategieën (zoals nationale kosten, energievraag, CO2-uitstoot).

Het tweede onderdeel is een Handreiking voor lokale analyse, gemaakt door het Expertise Centrum Warmte (ECW). Deze Handreiking helpt gemeenten de Startanalyse aan te vullen met lokale data, afkomstig van de gemeente en (lokale) stakeholders. Denk aan meer specifieke informatie over beschikbare warmtebronnen. Door de Startanalyse te verrijken met lokale input, kan de gemeente een visie ontwikkelen die goed aansluit bij de eigen situatie. 

Wanneer is de leidraad beschikbaar?

Op 15 oktober brengt het Expertise Centrum Warmte (ECW) de eerste versie van de Leidraad uit en is deze voor gemeenten beschikbaar. Vanaf 30 oktober kunt u een inlog aanvragen bij ECW
In maart 2020 breidt het PBL de Startanalyse verder uit. De Startanalyse zal dan onder andere inzicht geven in de kosten voor eindgebruikers. Ook worden meer gegevens over bijvoorbeeld de beschikbaarheid van bronnen meegenomen, denk aan geothermie of restwarmte. Daarnaast zal het ECW de Leidraad regelmatig actualiseren, bijvoorbeeld bij wijzigingen in wet- en regelgeving. 

Meer informatie

Wilt u meer weten over de Leidraad? Kijk op het Expertise Centrum Warmte.