Proces

Kabinet: Meer aandacht voor kosten bij vervolg Klimaatakkoord

De hoofdlijnen voor een Klimaatakkoord zijn een belangrijke stap, maar ze moeten nog uitgewerkt worden in concrete instrumenten en acties. Daarvoor moeten alle partijen, inclusief het kabinet, duidelijker worden over hun inzet. Dat schrijft minister Wiebes van Klimaat namens het kabinet als reactie op het voorstel voor de hoofdlijnen van een Klimaatakkoord. Het kabinet vraagt de klimaattafels om meer aandacht te besteden aan kostenreductie.

De overheid zal de energietransitie niet volledig betalen, schrijft minister Wiebes. In het voorstel van de klimaattafels ligt het accent nog te zwaar op subsidies. Het kabinet vraagt bij de uitwerking meer aandacht te besteden aan normering en beprijzing. Voor het eindoordeel van het kabinet weegt daarbij zwaar of de transitie voor alle Nederlanders haalbaar en betaalbaar blijft.

Belangrijke rol corporaties
Dat laatste geldt bij uitstek voor de gebouwde omgeving, de klimaattafel waaraan Aedes deelneemt. Bij de aanpak van de gebouwde omgeving staat een gestructureerde gebiedsgerichte centraal. Gemeenten voeren de regie over de verduurzaming en het aardgasvrij maken van wijken.

Het kabinet erkent dat woningcorporaties een belangrijke rol hebben in het aanjagen van de transitie. Hun woningvoorraad leent zich goed voor opschaling van de verduurzamingsaanpak. Minister Wiebes noemt daarbij de structurele verlaging van de verhuurderheffing van 100 miljoen euro als een maatregel om de investeringscapaciteit van corporaties te vergroten. Die verlaging was al aangekondigd op Prinsjesdag.

Aedes: geen akkoord zonder extra geld
Aedes-voorzitter Marnix Norder had niet verwacht dat het kabinet nu concrete toezeggingen zou doen over extra geld voor de verduurzaming van de woningvoorraad: ‘Maar we hebben duidelijk gemaakt dat we verder praten op basis van het uitgangspunt: versnelling is alleen mogelijk met extra geld. Dat moet geregeld worden in het definitieve akkoord. Die 100 miljoen is op Prinsjesdag gebracht als compensatie voor de extra belastingdruk als gevolg van ATAD. Dus die kan het kabinet niet als extra geld verkopen.’

Norder: ‘We kunnen voortrekker zijn, maar niet zonder meer. De berekeningen van het WSW laten dat zien. En de verduurzaming mag ook niet uit de portemonnee van onze huurders komen. We leveren graag onze bijdrage, die hoeft niet afgedwongen te worden met regels en verplichtingen. Daarom vind ik de opmerkingen van het kabinet over normering en verevening teleurstellend.’