Wet- en regelgeving

Checks levering energie met zonnepanelen

Aedes krijgt van woningcorporaties veel vragen over de voorwaarden voor de subsidieregeling SDE+. Met de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie kunnen organisaties en instellingen subsidie krijgen voor het aanleggen van installaties voor duurzame energieproductie. Dit geldt voor energie uit biomassa, geothermie, zon, water en wind. Corporaties doen vooral een beroep op de regeling voor het plaatsen van zonnepanelen. In welke situaties mag een corporatie energie opwekken met zonnepanelen en wanneer kan zij hiervoor SDE+-subsidie aanvragen?

Het plaatsen van zonnepanelen is voor corporaties toegestaan, mits ze aan een aantal voorwaarden voldoen. De Woningwet is hiervoor bepalend en de Autoriteit woningcorporaties (Aw) kan dit toetsen. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (rvo.nl) beoordeelt de subsidieaanvraag voor de SDE+-regeling. Hieronder staan de voorwaarden vanuit zowel de Woningwet ten aanzien van de levering van energie als de mogelijkheden om SDE+ te ontvangen.

Stapsgewijze checks voor de corporatie

Woningwet

SDE+

Aan wie levert de corporatie de opgewekte energie?

 

I Direct aan bewoners/complex

(huurders in een complex en algemene voorzieningen): toegestaan door de Aw*

 

  • Via fysieke kabel naar energiemeters individuele huurders

Geen SDE+ omdat er geen
grootverbruikersaansluiting is. (Mogelijk wel salderen voor huurders)

  • Via fysieke kabel naar energiemeter voor gezamenlijk gebruik van bewoners (voor verlichting gemeenschappelijke ruimtes, liften etc.)

SDE+ mits er een grootverbruikersaansluiting is van groter dan 3X80 A en minimaal gebruik van 15kWpiek (vergelijkbaar met ongeveer 60 zonnepanelen).

(Mogelijk wel salderen voor huurders)

II Aan het energienet

De Aw beschouwt dit als een dienst aan derden en dat staat de Woningwet niet toe.

N.v.t.

* Mits de opwek ‘proportioneel’ is ten opzichte van het gebruik: Een corporatie mag energie aan het net leveren als de panelen meer energie produceren dan bewoners kunnen verwerken, op voorwaarde dat het de opzet is om enkel voor de bewoners te produceren.

De voorwaarden voor de SDE+ en de voorganger SDE zijn tussendoor gewijzigd. Corporaties die SDE of SDE+ toegewezen hebben gekregen, hebben aan de subsidievoorwaarden van dat moment voldaan. Vanaf de inwerkingtreding van de Woningwet in 2015 geldt bovenstaand schema.

Het is uiteindelijk aan de Aw om te toetsen of een individuele corporatie met het plaatsen van zonnepanelen binnen de wettelijke kaders van de Woningwet blijft, bijvoorbeeld met betrekking tot wat ‘proportionele opwek’ is.

Toekomstige ontwikkelingen
De huidige salderingsregeling krijgt vanaf 2020 een andere vorm. Bovenstaand schema blijft waarschijnlijk van toepassing.

De SDE+ wordt in 2020 verbreed en is dan niet meer beperkt tot duurzame energieproductie, maar gericht op CO2-reductie. Naar verwachting gaat het definitieve voorstel voor de SDE++ in het najaar van 2019 naar de Tweede Kamer.