Nieuws

Aedes: ‘Salderingsregeling cruciaal voor corporaties’

Sinds de invoering van de salderingsregeling is het draagvlak voor duurzame energie vergroot en is er meer geïnvesteerd in energie-opwekkende maatregelen. Toch sluit minister Kamp van Economische Zaken aanpassing of vervanging van de salderingsregeling niet uit. Kamp gaat hierover in gesprek met de betrokken partijen. Dat meldt de minister op 3 januari 2017 in een brief aan de Tweede Kamer. Aedes wil benadrukken dat salderen voor woningcorporaties cruciaal is voor het succes van nul-op-de-meterwoningen.

Minister Kamp doet zijn uitspraken naar aanleiding van het rapport De historische impact van salderen, uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Economische Zaken. Daarin zijn de effecten van de salderingsregeling tussen 2004 en 2015 bekeken. Onderzocht is of investeringen in energie-opwekkende maatregelen zijn toegenomen, hoe met flexibiliteit en innovatie is omgegaan en of draagvlak voor duurzame energie is toegenomen. Daarnaast is bekeken welke invloed salderen heeft op de CO2-uitstoot, wat de kosten voor de overheid zijn en welke effecten de regeling op de economie heeft. Uit het onderzoek blijkt dat de salderingsregeling positief effect heeft.

Onderzoek: focus op particulieren
Volgens Aedes focust het onderzoek nog te veel op particuliere bewoners die geld hebben om te investeren. Positieve effecten op de huursector en de mogelijkheden voor externe investeerders zijn hierin niet of nauwelijks meegenomen. Bovendien vindt Aedes dat het onderzoek te veel kijkt naar de financiële kosten en opbrengsten van saldering. En dit vergelijkt met bijvoorbeeld de financiële kosten en opbrengsten van verbranding van biomassa in een kolencentrale. Maatschappelijke en sociale effecten van saldering zoals afname van energie-armoede en ontstaan van buurtinitiatieven komen niet terug in het evaluatierapport. Laatstgenoemde effecten zijn voor corporaties en gemeenten juist van grote waarde.

Aedes: ’Nul-op-de-meter volledig afhankelijk saldering’
Aedes benadrukt ook dat de business case voor de nul-op-de-meterwoningen (NOM-woningen) volledig afhankelijk is van het voortbestaan van de saldering. Corporaties, bouwers en overheid zetten zich in om NOM een succes te maken. Aedes vindt het zorgelijk dat dit nergens genoemd wordt.  

Geef zekerheid voor lange termijn 
Aedes erkent dat de huidige salderingsregeling voor corporaties ook juist beperkingen kent. De huidige regeling biedt te weinig zekerheid voor de langere termijn. Door deze onzekerheid maken minder corporaties en externe investeerders gebruik van de regeling dan particuliere bewoners. Aedes roept dan ook op om de regeling te verbeteren: belast zonnestroom minimaal de vijftien jaar na de investering niet.  

Salderingsregeling
Saldering is in het leven geroepen om huiseigenaren te stimuleren energie-opwekkende maatregelen te nemen. De elektriciteit die aan het net wordt teruggeleverd, wordt per jaar in mindering gebracht op de elektriciteit die van het net wordt afgenomen. De kleinverbruiker hoeft daardoor geen leveringskosten, energiebelasting, belasting voor de opslag van duurzame energie (ODE) en btw voor van het net afgenomen elektriciteit te betalen voor zover deze wordt verrekend met op het net ingevoerde elektriciteit.