Consultatie energielabels op basis van NTA 8800

Woningcorporaties krijgen per 1 januari 2020 te maken met een nieuwe meetmethode voor de energieprestatie van woningen. Dit is de NTA 8800. Het ligt nog niet definitief vast hoe deze uitwerkt op regelgeving voor bestaande woningbouw. Via een openbare internetconsultatie kunnen betrokken partijen reageren.

De internetconsultatie gaat over verschillende thema’s. Voor corporaties zijn de volgende drie onderdelen van belang:

  • Energielabels en de koppeling aan het Woning Waardering Stelsel (WWS)
  • Klasse van de energieprestatievergoeding (EPV)
  • Overgangsbepaling Regeling Vermindering Verhuurderheffing Verduurzaming (RVV)

De precieze uitwerking vindt u op Overheid.nl.

Energielabels en WWS

De nieuwe meetmethode vervangt de Energie-Index door het zogenoemde primair fossiel energieverbruik. Dit is de basis voor de verschillende klassegrenzen van energielabels.

Door de nieuwe methode krijgt de helft van de woningen een ander energielabel als de huidige verlopen is. Dat heeft gevolgen voor de puntentelling (WWS) van de woning en daarmee op de huurprijs.

Klasse EPV

Met de NTA 8800 is de rekenwijze voor netto warmtevraag veranderd, waardoor ook de klassegrenzen voor de EPV zijn gewijzigd. De oude rekenwijze is zo zuiver mogelijk omgezet naar een nieuwe.

Overgangsbepaling RVV

Om aanspraak te maken op de vermindering van de verhuurderheffing, hebben corporaties een aanvraag gedaan op basis van de Energie-Index-labelverbeteringen. Nadat corporaties die huizen hebben gerenoveerd, mogen zij voor de aanmelding van de gerealiseerde labelverbetering nog de Energie-Index gebruiken, ook na invoering van NTA 8800. Dit is vastgelegd in de overgangsbepaling RVV.

Reageren via internetconsultatie

NTA 8800 gaat in op 1 juli 2020. Hoe de NTA 8800 uitwerkt op regelgeving voor bestaande woningbouw, ligt nog niet definitief vast. Aedes reageert via de internetconsultatie namens de corporaties. Hiervoor kunt u uw op- en aanmerkingen leveren via Christiane Hogeweg. Doe dit voor 30 oktober 2019.

Het staat corporaties natuurlijk ook vrij om zelf te reageren via Overheid.nl. De consultatie sluit op 10 november 2019.