Visitatiestelsel

Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland (SVWN) is, als onafhankelijke instantie, verantwoordelijk voor het visitatiestelsel als geheel en ziet toe op de kwaliteit en de onafhankelijke uitvoering van visitaties. Hier vindt u in het kort informatie over de methodiek en de geaccrediteerde visitatiebureaus. Op de site van SVWN staat uitgebreidere informatie over de stichting en de werkwijze.

Methodiek
SVWN ontwikkelt en beheert de visitatiemethodiek (Methodiek 5.0) die inzicht geeft in hoe corporaties maatschappelijk presteren, afgezet tegen de opgaven in het werkgebied en de financiële mogelijkheden. De prestaties worden beoordeeld door de visitatiecommissie van een geaccrediteerd bureau, maar ook huurders, gemeenten en andere belanghebbenden kunnen hierover hun mening geven. Daarnaast beoordeelt de visitatiecommissie de governance: de besturing, het (intern) toezicht en de (externe) legitimatie van een corporatie.
Sinds 2010 is er voor kleine corporaties (minder dan 1.000 vhe’s) een aangepaste methodiek beschikbaar. Die methodiek is ontwikkelt samen met die groep corporaties.

Geaccrediteerde bureaus
Woningcorporaties kunnen voor een visitatie op dit moment kiezen uit vijf bureaus die een accreditatie hebben van SVWN:

Cognitium
Ecorys
Pentascope
Procorp
Raeflex

Deze bureaus voldoen aan de voorwaarden zoals gesteld in het accreditatiereglement van SVWN en worden daarop getoetst: jaarlijks door een evaluatiegesprek en vierjaarlijks in een uitgebreide accreditatieprocedure.
SVWN bewaakt een correcte en uniforme toepassing van de methodiek door deze bureaus. Dit gebeurt onder meer door het (steekproefsgewijs) beoordelen van visitatierapporten. Daarnaast organiseert SVWN twee maal per jaar masterclasses voor de visitatoren van de geaccrediteerde bureaus.

Visitatierapporten
De stichting publiceert alle visitatierapporten op haar website en draagt de kennis over visitaties uit via voorlichtingsbijeenkomsten voor huurdersorganisaties, deelname aan bijeenkomsten voor corporaties en gemeenten en een digitale nieuwsbrief.