Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland

Het doel van de Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland (SVWN) is een geobjectiveerd en onafhankelijk stelsel van visitaties voor woningcorporaties te ontwikkelen, te beheren en in stand te houden. De Woningwet stelt een vierjaarlijkse visitatie verplicht bij iedere woningcorporatie. Bij Aedes aangesloten corporaties waren daartoe al verplicht door de AedesCode. De visitatie maakt het corporaties mogelijk op een eenduidige manier verantwoording af te leggen over hun maatschappelijke prestaties.

De SVWN ziet toe op een juiste en onafhankelijke uitvoering van de visitaties. ‘Juist’ wil zeggen volgens de door SVWN opgestelde methodiek. Resultaten zijn daarmee onderling vergelijkbaar gezaghebbend geworden. De afgelopen zes jaar zijn er door geaccrediteerde bureaus ruim 500 visitaties uitgevoerd bij circa 90 procent van alle corporaties.

De activiteiten van SVWN
• Bewaken, beheren en ontwikkelen van de visitatiemethodiek
• Steekproefsgewijs uitvoeren van kwaliteitscontrole op de visitatierapporten
• Accrediteren van bureaus die de visitaties uitvoeren
• Publiceren van de visitatierapporten
• Deskundigheidsbevordering van visitatoren
• Uitdragen van kennis over visitaties bij woningcorporaties

Initiatiefnemers
SVWN is op 1 juli 2009 opgericht door het ministerie van Wonen, Wijken en Integratie (nu Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties), Aedes Vereniging van Woningcorporaties, de Nederlandse Woonbond, de Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties (VTW) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

Per 1 juli 2015 heeft de minister de SVWN aangewezen als onafhankelijke instantie die deskundige visitatiebureaus accrediteert, zoals bedoeld in artikel 53a van de Woningwet.