Onderzoek: visitatiestelsel vraagt om verbetering

Het visitatiestelsel heeft nog steeds toegevoegde waarde maar corporaties vragen wel om een verbeterslag. Dat blijkt uit een onderzoek van Aedes en de Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties (VTW) naar de meerwaarde van visitaties. Aanleiding voor dit onderzoek is onder meer de overlap met andere verantwoordingsinstrumenten. De onderzoeksbevindingen gebruikt de sector in aanpassingsvoorstellen voor het visitatiestelsel.

Visitatie heeft nog steeds een meerwaarde, vindt 61 procent van de 175 corporaties die aan het onderzoek meewerkten. De kosten van het huidige stelsel zijn echter te hoog in verhouding tot deze meerwaarde, volgens 70 procent van de respondenten. Ook ervaart 71 procent een grote overlap met andere onderzoeksinstrumenten, zoals de verantwoordingsinformatie aan de Autoriteit woningcorporaties (Aw) en het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) en met de prestatieafspraken en de Governance Audit.

Deze overlap blijkt ook uit het gebruik van de visitatierapporten door corporaties. Ruim 40 procent van de bevraagde corporaties gebruikt de visitatie bij het maken van prestatieafspraken. Slechts 25 procent van de corporaties gebruikt visitatierapporten van andere corporaties bij het verbeteren van hun prestaties.

Aedes en VTW nemen de onderzoeksresultaten mee in de gesprekken met de Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland, de Autoriteit woningcorporaties en bij de evaluatie van de Woningwet medio 2018. Rein Hagenaars, directeur-bestuurder Wonen Noord-West Friesland, brengt de uitkomsten in de Begeleidingscommissie Experimenten van de Stichting Visitatie in. Hagenaars is tevens mede opsteller van de enquête.