Naleving visitatieplicht Governancecode

Aedes handhaaft de naleving van de vierjaarlijkse visitatieplicht actief. Als leden zich niet tijdig laten visiteren en hiervoor geen tijdelijke dispensatie hebben, spreekt Aedes hen hierop aan. Aan het niet naleven van deze plicht zijn sancties gekoppeld.

Jaarlijks informeert Aedes de leden die in het betreffende kalenderjaar een visitatie moeten afronden, dat wil zeggen dat het rapport bij de Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland voor goedkeuring is ingediend.

Sanctiemaatregelen
Wanneer corporaties de visitatie niet of niet tijdig hebben afgerond (voor 1 januari van het daaropvolgende kalenderjaar of voor het einde van de dispensatietermijn) plaatst Aedes de namen van deze corporaties op haar website. Wanneer leden zich blijvend niet laten visiteren, volgt schorsing (per 1 juli van dat jaar of 6 maanden na het einde van de dispensatietermijn). Zij zijn dan niet meer welkom op ledencongressen en hebben ook geen stemrecht gedurende de schorsingsperiode. De schorsing eindigt wanneer de corporatie een overeenkomst voor een visitatie aangaat met een indicatie van de opleverdatum. Als leden blijvend in gebreke blijven, zal Aedes (voor 1 oktober van dat jaar) het lidmaatschap eenzijdig opzeggen. Pas als de niet-leden zich daarna alsnog laten visiteren, zijn ze weer welkom.

Governancecode
De Governancecode verplicht leden om zich elke vier jaar te laten visiteren. In de visitatie verantwoorden corporaties hun gemaakte keuzes en hun maatschappelijke prestaties. Verder kijken de visitatoren naar de wijze waarop de corporatie belanghebbenden betrekt en naar de borging van de kwaliteit van het intern toezicht. Aedes bewaakt de naleving van deze visitatieplicht sinds 2010 actief.