Vereniging

Evaluatie visitatiemethodiek 5.0: geen grote aanpassingen

Uit een tussentijdse evaluatie van de visitatiemethodiek 5.0 concludeert de Stichting Visitatie dat er geen grote aanpassingen in de methodiek nodig zijn. Op basis van de geëvalueerde methodiek zijn 185 visitaties uitgevoerd bij woningcorporaties sinds 2014. Belangrijkste conclusies: de methodiek zet meer dan de vorige versie aan tot reflectie en leren, heeft enkele doublures geschrapt en biedt huurders en gemeenten meer gelegenheid om hun oordeel en suggesties te geven.

Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland (SVWN) heeft de tussentijdse evaluatie uitgevoerd. Op basis van de evaluatie adviseert het College van Deskundigen van SVWN onder andere om het oordeel van ‘huurders en gemeenten’ zwaarder te laten wegen en dat van de ‘overige belanghebbenden’ minder.

Oordeelsvermogen
Het College vindt de onderdelen financiële continuïteit, doelmatigheid en investeren naar vermogen, onverminderd zinvol voor het beoordelen van het maatschappelijk functioneren van de corporatie. Door de oordelen van andere partijen (Aw, WSW, CBC) als basis te nemen, acht het College het meerwerk beperkt. Het College adviseert tot slot om alert te blijven op de kwaliteit van de visitatiecommissie: senioriteit en goed oordeelsvermogen zijn nodig voor het beoordelen van prestaties, ambities, vermogensinzet en governance.

Reflectie en leren
Aedes onderschrijft het belang dat visitatie aanzet tot reflectie en leren. Met name het kwalitatieve oordeel op de samenhang van de onderdelen vindt Aedes van grote meerwaarde. Er ligt nog wel een opgave in het afstemmen met bestaande instrumenten. Het is wenselijk dat uniformering van indicatoren en gebruik van bestaande data efficiënt en effectief te organiseren.