Aedes: ‘Kansen coöperatie vooral in kleine kernen’

Vooral in de kleine kernen en dorpen liggen kansen voor de wooncoöperatie. Dat schrijft Aedes in haar reactie aan minister Blok op zijn consultatiebrief over de organisatievorm wooncoöperatie. Het maatschappelijke draagvlak en de praktische uitvoerbaarheid van de wooncoöperatie blijven echter wel een aandachtspunt.

In een wooncoöperatie organiseren huurders en kopers zelf hun huisvesting. In dorpen en kleine kernen bestaat er een groter gevoel van gemeenschapszin en betrokkenheid bij de eigen leefomgeving en daar sluit het idee van de wooncoöperatie goed bij aan. Bovendien zijn woningcorporaties steeds vaker genoodzaakt zich hier terug te trekken. De wooncoöperatie kan in deze gebieden een oplossing zijn om in de vraag naar betaalbare huurwoningen te blijven voorzien.

Collectieve belang
Aedes plaatst echter ook enkele kritische kanttekeningen. Een succesvolle coöperatie vraagt om een blijvende en brede betrokkenheid van de deelnemers. Bovendien zullen bewoners het collectieve belang boven hun individuele belang moeten laten gaan, bijvoorbeeld bij langetermijninvesteringen. En dat kan problematische situaties opleveren.

Aedes is voorstander van aanpassing van de wetgeving zodat het mogelijk wordt voor corporaties om op verzoek van de coöperatie het onderhoud en de verhuur voor hen uit te voeren. Het is voorstelbaar dat de verkoopregels worden vereenvoudigd zodat bewoners meer tijd krijgen om zich te organiseren tot wooncoöperatie. Tegelijkertijd blijft het belangrijk dat een verkoopproces zo vlot mogelijk verloopt. Verder is de verhuurdersheffing ook voor grotere coöperaties een punt van aandacht.

Platform 31 startte in september 2014 een programma Wooncoöperaties dat bestaat uit pilotprojecten en uitmondt in een handreiking. Aedes ondersteunt dit omdat zo meer duidelijkheid ontstaat over de daadwerkelijke behoefte aan deze organisatievorm. In haar brief aan minister Blok benadrukt Aedes het belang van een zo min mogelijk regels voor dit programma omdat ruimte voor experimenten de uitkomst ten goede komt.