Corporaties gaan legitimering in de samenleving verbeteren

‘Luisteren naar klanten en andere belanghouders, transparant zijn in wat je doet en de samenleving daadwerkelijk betrekken bij de keuzes die corporaties maken.’ Dat is kern van de aanpak van het legitimitatievraagstuk van corporaties, zei Aedes-bestuurder Rein Hagenaars op het verenigingscongres op 17 april 2014. Met een grote meerderheid van stemmen (86 procent) onderschreven de Aedes-leden de analyse van het legitimatieprobleem van de corporaties. Ook gingen de leden akkoord met de verdere uitwerking voor de aanpak van het probleem.

In de notitie De balans hersteld geeft het Aedes-bestuur een analyse van het legitimeringsvraagstuk van woningcorporaties. In de afgelopen twintig jaar is het maatschappelijk vertrouwen in de corporatiesector afgenomen. Het rapport De balans verstoord, dat Aedes publiceerde ter voorbereiding op de Parlementaire Enquête Woningcorporaties, beschreef de oorzaken hiervan.

Het beeld over de corporatiesector wordt nu deels bepaald door de incidenten die de landelijke pers haalden, de discussie over stijgende bedrijfslasten en inefficiëntie en de maatschappelijke beeldvorming dat de prestaties van corporaties onvoldoende zijn. Het goed presteren van het merendeel van de corporaties heeft daar geen tegenwicht aan kunnen bieden.

Dienstbaarheid aan de maatschappij
Voor het terugwinnen van de legitimering moet de cultuur en de grondhouding van corporaties gebaseerd zijn op dienstbaarheid aan de maatschappij. Inmiddels werkt de sector hier via meerdere sporen actief aan. Bijvoorbeeld door het verbeteren van de efficiëntie en het verlagen van de bedrijfslasten, het voorkomen van nieuwe incidenten en het verbeteren van het presteren van individuele corporaties.

Maatschappij betrekken bij beleidskeuzes
Daarnaast moet de sector de maatschappij daadwerkelijk naar binnen halen. ‘We moeten de samenleving betrekken bij de echte keuzes over thema’s als bijvoorbeeld betaalbaarheid en de stand van het onderhoud’, zei Hagenaars hier over. In samenwerking met de leden en belanghouders gaat Aedes dit nu verder uitwerken. Daarbij gaat de aandacht vooral uit naar verbetering van de bewonersparticipatie, vernieuwing van de relatie met gemeenten, transparantere beleidskeuzes en het verder betrekken van de maatschappij bij strategische beleidskeuzes.