Corporaties bundelen goede voorbeelden van betrekken stakeholders

Woningcorporaties betrekken op verschillende manieren belanghebbenden bij hun beleid. In de pilot Bring your own inventariseren twaalf corporaties de goede voorbeelden die andere corporaties kunnen inspireren. Susan Goes neemt namens Woonservice Meander (Werkendam) deel aan die pilot.

Hoe ervaart u de pilot?
‘De corporaties in de pilot hebben verschillende ervaringen met het betrekken van belanghouders, dat inspireert. We zijn nu drie keer bij elkaar gekomen. Het leuke van de pilot is dat je niet alleen informatie haalt maar ook brengt. We zijn met een mooie dwarsdoorsnede aan corporaties: groot en klein, stedelijk en landelijk.’

Waarom doen jullie mee aan de pilot?
‘Het contact met onze belanghebbenden is goed en we betrekken ze ook goed. Maar we hebben behoefte aan meer structuur daarin. We willen graag ervaringen uitwisselen. Ook door de veranderingen in de Woningwet waarin bijvoorbeeld huurders en gemeenten een belangrijke rol spelen.’

Hoe zijn jullie zelf al bezig met het betrekken van stakeholders?
‘We overleggen met de huurdersbelangenvereniging over beleid, jaarverslagen en huurverhogingen. Maar we willen er net iets meer uithalen. Onlangs konden we de derde en vierde fase van een nieuwbouwproject niet uitvoeren door de crisis. Toen haalden we het dorp bij elkaar en vroegen we de inwoners hoe nu verder te gaan. Daar kwamen 200 ideeën uit voort. Belanghouders kozen vervolgens zelf welke ideeën wel en welke geen meerwaarde hadden. Ze besloten bijvoorbeeld dat een woonzorgcomplex niet nodig was maar dat er dan wel hulp moet komen voor ouderen. Bewoners nemen zelf een rol in de uitvoering van de afspraken.’

Wat levert deze vorm van belanghouders betrekken jullie op?
‘Zowel financieel als maatschappelijk rendement: leefbare kernen met woningen die goed te verhuren blijven en een goed netwerk in het dorp waardoor de leerbaarheid in stand blijft. In het vervolg willen we vaker met inwoners kijken wat hun dorp nodig heeft om leefbaar te blijven. Al is de methode niet één-op-één te kopiëren.’

Wat wilt u uit de pilot halen?
‘Vooral hoe je jongeren beter betrekt. We willen met een maatschappelijk platform kunnen sparren, maar dat moet wel een bruisend element hebben. In de pilot hoor ik nu al mooie voorbeelden van hoe we dat vorm kunnen geven, zoals digitale klantpanels en maatschappijraden.’

Pilots
In een aantal pilots experimenteren Aedes en corporaties met een aantal (nieuwe) vormen van transparantie en stakeholdersinvloed. De pilot Bring your own maakt daar deel van uit. In 2016 leveren de deelnemende corporaties een handreiking op die wordt gepresenteerd tijdens het najaarscongres van Aedes. Corporaties die meedoen aan de pilot zijn Woonservice Meander, WonenLimburg, Provides, Havensteder, Elkien, Wonencentraal, Tiwos, Brabantse Waard, Woonwaard, Mitros, Oost Flevoland Woondiensten, Groen Wonen Vlist en Portaal.