Praktijk

Corporatieraad: ‘Zicht op de rauwe werkelijkheid vanuit de maatschappij’

Paul van der Velden is sleutelfiguur van de Corporatieraad van Leystromen. Dit is een van de vier corporaties die ermee experimenteerden. De Corporatieraad is een nieuw concept dat een stapje verder gaat dan het betrekken van huurders en andere belanghebbenden bij het beleid van de woningcorporatie. De leden komen uit alle lagen van de samenleving en kunnen zelf kwesties aankaarten. ‘We wilden zicht krijgen op de rauwe werkelijkheid vanuit de maatschappij’, aldus Van der Velden. 

De Corporatieraad is  een van de zes projecten in het kader van de legitimatie van de corporaties uitgevoerd in opdracht van Aedes. De manager Innovatie van Leystromen is sleutelfiguur voor zijn corporatie. Zijn rol is vooral de juiste mensen het goede gesprek te laten voeren. De Corporatieraad bestaat voor 90 procent uit mensen die geen huurdersbelang hebben. Er zit bijvoorbeeld een wijkagent in, een ex-onderwijzer, een fysiotherapeut, een ex-dakloze,  wij zoeken nog een of meerdere ondernemers voor erbij’, zegt Van der Velden. 

Hij heeft bewust gezocht naar veel verschillende mensen die weten wat er leeft in de wijken, buurten en in de gemeenten. De Corporatieraad is vorig jaar zes keer bij elkaar geweest. ‘Elke bijeenkomst begon met een informeel etentje om elkaar beter te leren kennen. De leden kenden elkaar niet en komen uit de zes gemeenten waar Leystromen actief is’, zegt Van der Velden. 

Toevalligerwijs liep het proces van de Corporatieraad bij Leystromen samen met het opstellen van het ondernemingsplan 2017 - 2019. ‘We kwamen tegelijkertijd en los van elkaar tot dezelfde conclusies. Een concreet voorbeeld uit de Corporatieraad is het opkomen voor kwetsbare mensen in de maatschappij. Van der Velden: ‘We zijn in een van onze gemeenten bezig met  belanghebbenden en wetenschappers om te kijken hoe we mensen in armoede op een andere manier kunnen helpen. Wij gaan hierbij uit van waardencreatie. Ook hebben wij de mogelijkheid om onze eigen budgetcoach in te zetten.  Dat werkt, blijkt uit de eerste resultaten.’ Leystromen onderzoekt naar aanleiding van de Corporatieraad hoe mensen langer zelfstandig kunnen blijven wonen. ‘We zijn in alle zes de gemeenten proeftuinen aan het bouwen en met de gemeenten en de provincie Noord-Brabant aan het kijken hoe we het beste kunnen samenwerken’, zegt Van der Velden.

Handleiding
Het resultaat van de proef met de vier corporaties is de Handleiding Corporatieraad waarmee corporaties aan de slag kunnen om zelf een Corporatieraad op te richten. Voor Leystromen geldt dat we goed kijken naar de samenstelling van de raad. Deze is mede afhankelijk van de onderwerpen waarmee de raad aan de slag gaat. In de handleiding staat wat een Corporatieraad precies is, hoe de samenstelling en rolverdeling er uitziet en welke stappen je als corporatie kunt doorlopen bij de oprichting van zo’n raad. Ook delen de proefcorporaties de belangrijkste lessen die zij hebben geleerd. In november was er een terugkombijeenkomst van de corporaties die mee hebben gedaan aan het experiment over de Corporatieraad. Allemaal willen ze door met dit extra adviesorgaan. 

Wie meer wil weten over de ervaringen van Leystromen met de Corporatieraad kan contact opnemen met Paul van der Velden, 088 031 33 10, paul.vd.velden@leystromen.nl.