Wet- en Regelgeving

Staffel maximumbeloning bestuurders 2018

Bestuurders van organisaties en instellingen die onder de Wet Normering Topinkomens (WNT) vallen, mogen in 2018 ten hoogste 189.000 euro verdienen. In 2017 was de maximumbeloning 181.000 euro. De Rijksoverheid publiceerde de nieuwe regeling 24 november 2017 in de Staatscourant. Het maximum valt voor veel corporatiebestuurders lager uit door de staffel die voor woningcorporaties van kracht is. 

Deze staffel koppelt de maximumbeloning van een bestuurder aan de grootte van de corporatie (aantal woningen) en het inwoneraantal van de betreffende gemeente. Onder dit bedrag valt naast het bruto salaris en een eventuele onkostenvergoeding ook het werkgeversdeel van de pensioenpremie.
 

Bezoldigingsklasse Maximale bezoldiging

A

87.000
B 98.000
C 110.000
D 118.000
E 137.000
F 156.000
G 176.000
H 189.000 (algemeen bezoldigingsmaximum WNT)

 

De keuze voor een juridische scheiding van DAEB en niet-DAEB kan gevolgen hebben voor de maximumbeloning. Verhuureenheden die in een afgesplitste dochter worden ondergebracht, tellen niet mee voor de bepaling van de beloningscategorie.

Transitievergoeding
Een verplichte transitievergoeding (op grond van art 7:673 BW) is geen beëindigingsvergoeding volgens de Wet Normering Topinkomens. Let wel: transitievergoedingen die worden uitbetaald op grond van een vaststellings- of beëindigingsovereenkomst gelden wel als beëindigingsvergoeding, met een maximum van één jaarsalaris. Deze vergoeding mag maximaal 75.000 euro zijn (WNT art 2.10).

WNT3 van de baan
Eerder heeft het kabinet-Rutte II een wetsvoorstel Uitbreiding reikwijdte Wet Normering Topinkomens (ook wel bekend als WNT3) aangekondigd, waarmee de WNT ook van toepassing zou worden op anderen dan topfunctionarissen. Het nieuwe kabinet heeft dit wetsvoorstel inmiddels ingetrokken. Aedes heeft al in januari 2016 aangegeven dat een uitbreiding van de WNT naar alle medewerkers in de sector de beloningsafspraken in de CAO doorkruist.

Staffels voorgaande jaren