Instrumenten

Handreiking: uitleg bij beloningsregels topinkomens

De minister van BZK heeft op 26 februari 2014 de Regeling Bezoldigingcomponenten WNT gepubliceerd. In deze handreiking voor de praktijk staat wat wel en niet valt onder het begrip ‘bezoldiging’ uit de Wet Normering Topinkomens (WNT).

De regeling besteedt ook aandacht aan de toerekening van onderdelen van een beloning aan verschillende kalenderjaren. De WNT is van kracht sinds 1 januari 2013. De Regeling Bezoldigingscomponenten WNT is met terugwerkende kracht geldig vanaf 1 januari 2014.

Regeling Bezoldigingscomponenten WNT (BZK, 26 februari 2014)