Instrumenten

De rol van toezichthouders; controleren en voortgang bewaken

De raad van commissarissen (RvC) van een woningcorporatie heeft een belangrijke rol in het risicomanagement. Commissarissen moeten de juiste vragen stellen aan de organisatie. De Governancecode Woningcorporaties van Aedes omschrijft wat hun taken zijn op dit gebied.

Volgens de Governancecode Woningcorporaties ziet de raad toe op de risico’s die verbonden zijn aan de activiteiten van de woningcorporatie. Daarnaast heeft de RvC als taak om toezicht te houden op de opzet en de werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen.

Voortgang bewaken
De raad van commissarissen heeft vooral een controlerende rol, die bestaat uit het monitoren van de voortgang van het risicomanagementproces. Met de inhoud van het risicomanagement bemoeien de toezichthouders zich niet. Doen ze dat wel dan kunnen ze immers aangemerkt worden als medebestuurder, waarmee zij afbreuk doen aan de onafhankelijke status van de raad van commissarissen.

Peter Lahaye, lid van de raad van commissarissen van AlleeWonen in Roosendaal
‘Toezichthouders moeten scherp zijn op verschijnselen van Zonnekoninggedrag. Wie bepaalt de werkelijkheid? Zijn er voldoende corrigerende mechanismen? Dat begint al bij de wijze waarop een bestuur omgaat met de mensen in en om de organisatie. Wij zitten bij AlleeWonen regelmatig aan tafel met het managementteam. We hebben ook regelmatig projectbezoeken waar we vragen kunnen stellen aan de betreffende projectleiders en managers. We praten met de ondernemingsraad en met de accountant. En in het proces naar de nieuwe strategienota zijn we bij de stakeholdersbijeenkomst geweest. Allemaal momenten waarop we kunnen ervaren hoe de context is waarin het bestuur opereert. Die sensitiviteit moet je als toezichthouder maximeren. En áls er dan een signaal komt, dan moet je dat aan de orde stellen en niet wachten op de renumeratiecommissie. Dan telt de reactie van het bestuur. Wordt de kont tegen de krib gegooid, dan heb je beet. Dan mag je het niet laten zitten. Een raad van toezicht heeft daarom ook hinderlijke kuitenbijters nodig. Je zit er niet om de goede vrede te bewaren.’

Relevante vragen over toezichthouders (Aedes, augustus 2016)