Instrument

Handreiking: Hoe verkoop je verantwoord een pakket woningen?

Woningcorporaties verkopen soms een aantal woningen tegelijkertijd, maar hebben daar niet altijd ervaring mee. Daarom heeft Aedes een handreiking op laten stellen hoe je in de praktijk een dergelijk verkoopproces voorbereid en uitvoert.

Het is belangrijk dat corporaties verantwoord te werk gaan bij de verkoop van corporatiebezit. De Autoriteit woningcorporaties (Aw) onderzocht in 2018 de risico’s bij pakketverkopen. Op basis daarvan is de handreiking opgesteld, die praktische tips en checklijsten geeft om een verkoopproces verantwoord te laten verlopen. De handreiking gaat uit van een complex- of pakketgewijze verkoop van een wooncomplex aan een marktpartij of een collega-corporatie. Bij commerciële partijen staat de rendementsdoelstelling voorop. Voor corporaties tellen ook volkshuisvestelijke overwegingen, die binnen het verkoopproces bewaakt moeten worden.

Transparant verkoopproces
De handreiking biedt corporaties handvatten om:
• een weloverwogen verkoopbeleid op te stellen,
• een gestructureerd en transparant verkoopproces op te stellen, dat voldoet aan wettelijke eisen,
• (integriteits)risico’s te ondervangen,
•  te borgen dat de koper na de verkoop de overeengekomen (volkshuisvestelijke) voorwaarden nakomt.

Handreiking
Deze handreiking is in opdracht van Aedes opgesteld door Capital Value en kwam tot stand met de medewerking van een klankbordgroep met medewerkers van Servatius, Vivare, Vestia, IlenT en Aedes. Voor vragen kunt u terecht bij Randy Martens, belangenbehartiger Aedes, r.martens@aedes.nl