Woningcorporaties vallen niet onder de Wet Open Overheid

Semipublieke instellingen, waaronder woningcorporaties, gaan niet vallen onder de Wet Open Overheid (Woo), de opvolger van de Wet Openbaarheid van Bestuur (Wob). De Tweede Kamer heeft op 26 januari 2021 een amendement van de SGP aangenomen dat dit regelt.

In het wetsvoorstel was de mogelijkheid opgenomen dat de verplichting voor bestuursorganen tot actieve openbaarmaking van documenten bij Algemene Maatregel van Bestuur kon worden uitgebreid tot andere instellingen in de semipublieke sector, zoals corporaties. Dit past niet bij de in Nederland geldende staatsrechtelijke verhoudingen, aldus Roelof Bisschop (SGP) in het amendement.

Aedes heeft als argumenten aangedragen om de semipublieke sector niet onder de Woo te laten vallen:

  • Het gaat in de semipublieke sector om privaatrechtelijke instellingen, niet om overheden.
  • Het leidt tot extra lasten en bureaucratie, die boven op alle vereisten voor transparantie en governance komen die er al zijn. Daarmee is het buitenproportioneel.

Wet Open Overheid

De Wet Open Overheid is een initiatiefwetsvoorstel van de Tweede Kamerleden Snels (GroenLinks) en Van Weyenberg (D66). Het doel van het voorstel is om overheden transparanter te maken. En zo het belang van openbaarheid van publieke informatie voor de democratische rechtsstaat, de burger, het bestuur en economische ontwikkeling beter te dienen. De Wob wordt ingetrokken als de Woo in gaat.

Het amendement van de SGP om semipublieke instellingen niet onder de Woo te laten vallen is met steun van VVD, CDA, PVV, CU, SGP en Krol aangenomen in de Tweede Kamer. Binnenkort start de behandeling in de Eerste Kamer.