Nieuwe modelreglementen woningcorporaties

Voor, door en met leden opgesteld. Aedes heeft nieuwe modelreglementen beschikbaar voor de besturen en raden van commissarissen van woningcorporaties. Samen met enkele leden van de Aedes netwerken Bestuurssecretarissen en Bedrijfsjuristen en de Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties (VTW) zijn de modelreglementen als gevolg van de aanpassingen in de Woningwet vernieuwd.

Statuten
De nieuwe reglementen zijn een nadere uitwerking van de vernieuwde modelstatuten voor woningcorporaties, die Aedes eerder publiceerde. De modelstatuten moesten worden aangepast op basis van de nieuwe Woningwet. Woningcorporaties zijn verplicht om hun statuten voor 1 januari 2019 aan te passen.

Modelreglementen
Corporaties kunnen de modelreglementen gebruiken om afspraken vast te leggen over bijvoorbeeld hoe het bestuur zich tot de RvC verhoudt of de manier waarop de corporatie nieuwe commissarissen werft. Er zijn reglementen beschikbaar voor het bestuur en de raad van commissarissen, en daarnaast ook voor de auditcommissie en de remuneratiecommissie.

De volgende modellen zijn herzien:

Bij het herzien van de modellen is uitgegaan van de laatste tekst van Woningwet BTIV en RTIV. Kijk hiervoor op de website Woningwet2015.nl.

Deze modelreglementen kwamen tot stand op initiatief van de Aedes netwerken Bestuurssecretarissen en Bedrijfsjuristen. Leden Deckers (Accolade), Van Leeuwen (Mercatus), Vermeijs, Willems (Bo-Ex) en Siewers (Woonbron) hebben hard gewerkt aan de totstandkoming ervan, samen met medewerkers van Aedes en VTW.

Meer informatie