Wet- en regelgeving

Een verzoek of klacht indienen bij de Commissie Governancecode

De onafhankelijke Commissie Governancecode Woningcorporaties ingesteld door Aedes en de VTW is ingesteld om regels uit de Governancecode te handhaven. Aan de Commissie kunnen klachten of toetsingsverzoeken worden voorgelegd. In dit artikel leest u aan welke eisen zo’n verzoek of klacht moet voldoen. 

Een verzoek of klacht ingediend bij de Commissie Governancecode moet aan de volgende eisen voldoen om in behandeling te worden genomen:

  • Het verzoek of de klacht wordt schriftelijk of digitaal aan de Commissie gericht.
  • Een klacht wordt schriftelijk of digitaal ingediend door middel van het invullen en ondertekenen van het Klachtenformulier.
  • Het gaat om een handelen of nalaten van een woningcorporatie waar de indiener uiterlijk drie jaar geleden kennis van heeft genomen.
  • Het verzoek of de klacht bevat de volledige naam van de indiener, het adres en contactgegevens zoals telefoonnummer en e-mailadres.
  • De eventuele statutaire naam van de woningcorporatie die een verzoek indient.
  • De indiener moet aangeven om welk type uitspraak wordt verzocht: een klacht, een individueel toetsingsverzoek of een toetsingsverzoek van algemene aard.
  • Een duidelijke omschrijving van het nalaten of handelen dat de indiener van het verzoek aan de Governancecode Woningcorporaties wil laten toetsen, voor zover nodig onderbouwd met bewijsstukken.
  • Het verzoek of de klacht moet duidelijk gemotiveerd zijn.
  • Indien sprake is van een klacht dan dient de het belang van de indiener duidelijk omschreven te worden.

De procedure bij klachtafhandeling door de Commissie Governancecode Woningcorporaties
Na ontvangst van het klachtenformulier laat de Commissie Governancecode de indiener zo snel mogelijk weten of zij de klacht in behandeling neemt. De Commissie kan de indiener verwijzen naar de geschillen- en klachtencommissie van de corporatie of naar de Huurcommissie. Als de Commissie de klacht in behandeling neemt, stelt de Commissie de klager en de betrokken corporatie in de gelegenheid schriftelijk hun standpunten kenbaar te maken. De Commissie Governancecode kan op grond van de schriftelijke stukken uitspraak doen, maar kan ook besluiten de klacht eerst door beide partijen mondeling toe te laten lichten.