Praktijk

Gezocht: voorbeelden van ‘tooling’ voor datakwaliteit

Het kernteam Stappenplan Datakwaliteit Woningcorporaties (SDW) is op zoek naar voorbeelden ter inspiratie van het werken aan datakwaliteit op het gebied van ‘tooling’ (gereedschap). Dat kunnen proposities zijn van leveranciers in de markt, maar het kunnen ook best-practices zijn van toepassingen die woningcorporaties al gebruiken in samenwerking met leveranciers in het werken aan datakwaliteit. 

 

Zoektocht naar ondersteunend gereedschap

In het stappenplan maakt het kernteam onderscheid in vier werkgebieden die woningcorporaties doorlopen, wanneer ze werken aan datakwaliteit. Het kernteam is op zoek naar gereedschap dat werken aan datakwaliteit op één of meer van de werkgebieden kan ondersteunen. De inhoud van deze werkgebieden op hoofdlijnen beschreven:

 1. Belang opwekken: Hoewel belang opwekken vooral aan de voorkant van een verbetering zit, moet in elke fase van werken aan datakwaliteit aandacht zijn voor het opwekken en in stand houden van belang. Het werkgebied is gericht op het prikkelen van verlangen, urgentie en betrokkenheid als energie voor de beweging naar betere (beheersing van) datakwaliteit. Het werkgebied is ook gericht op het steeds weer uitdragen van een (nieuwe) visie op werken aan datakwaliteit; proactief en preventief werken in plaats van reactief ‘de rommel van een ander’ blijven opruimen, omdat het nu eenmaal zo is. 
 2. Probleem & Prioriteit: Dit omvat alles dat nodig is om helder te kunnen krijgen welke data precies beter moet en waarom en waartoe die specifieke data beter moet. Zo bouwen we aan een business case voor één of meerdere verbeteringen. Dit werkgebied is er ook om focus, richting en realisme aan te brengen in de gewenste verbetering, zodat de ambities passen op de mogelijkheden die op enig moment in de organisatie voorhanden zijn. Dit speelt een onmisbare rol bij aanvang van elke fase van werken aan datakwaliteit. 
 3. Analyse & Veranderen: Verandering blijkt alleen maar in de actie. Dit werkgebied beschrijft en licht toe hoe een gemeten en geprioriteerd gegevensprobleem kan worden aangepakt. Kern van de analyse en verandering is dat betrokken dataklanten en dataleveranciers gezamenlijk de beweging maken van reactief (achteraf) controleren en herstellen van gegevensfouten naar in één keer goed vastleggen van het gegeven. Het omvat handreikingen om tot een nadere analyse van de oorzaken van het gegevensprobleem te komen en om interventies (in structuren, processen, systemen, mensen) te ontwerpen en toe te passen die de oorzaken aanpakken. Het gaat ook in op het herstellen van gegevens, problemen die al zijn ontstaan.
 4. Zekeren: Dit zorgt ervoor dat er na realisatie van de verbetering- en herstelacties een structuur en routine bestaat om de kwaliteitsnorm op een eenvoudige manier te kunnen handhaven. Anders gezegd: het moet ervoor zorgen dat duidelijk is op welke manier datakwaliteit structureel door een gegevensleverancier gemanaged kan worden. De kwaliteit van de data wordt (pro)actief beheerst aan de hand van helder gecommuniceerde kaders. Zo zorgt Zekering ervoor dat onderpresteren op de afgesproken kwaliteitsnorm tijdig door een gegevensleverancier wordt gesignaleerd en dat er verbeter- en herstelmaatregelen worden getroffen.

Uitvraag: voorbeelden gezocht

We nodigen leveranciers, woningcorporaties en andere organisaties uit om op basis van enkele gerichte vragen jullie proposities aan te melden bij het kernteam (onderaan dit bericht staat hoe je dit kan doen). Het gaat erom dat jullie aangeven op welke van de werkgebieden, zoals uitgewerkt in het stappenplan datakwaliteit, jullie een ondersteunende propositie hebben en op welke wijze die propositie de beschreven activiteiten in dat werkgebied kan ondersteunen. Heb je een voorbeeld geef dan aan met welke leverancier je hebt uitgewerkt. Indien je als leverancier buiten de corporatiesector een propositie hebt uitgewerkt, geef dan aan in wiens opdracht dat plaats vond.

Wat we willen weten?

 • Propositie partners gegevens en de naam van de propositie.
 • Periode van uitvoering van realisatie propositie.
 • Korte beschrijving van de uitvraag ten behoeve van de ontwikkeling van de propositie. Op welke van de vier werkgebieden biedt uw propositie ondersteuning?
 • Korte beschrijving van het proces zoals doorlopen bij de uitvoering van de propositie met aandacht voor proces, organisatie, rolopvatting deelnemers etc.
 • Korte omschrijving van de relatie van de propositie met het primaire systeem en de diverse expertsystemen binnen de organisatie.
 • Indien mogelijk inzicht in investeringskosten.
 • Indien mogelijk inzicht in tussentijdse of algehele evaluatie van het proces en inhoud.
 • Wat heeft de propositie bijgedragen in het gestelde doel bij start?
 • Wat kan de sector daar van leren en indien mogelijk is het ook een tweede maal te implementeren?
 • Ben je eventueel bereid uw propositie te presenteren op een themabijeenkomst met circa 40 woningcorporaties?
 • Mogen we de antwoorden en contactgegevens gebruiken in een longlist van proposities die we als bijlage aan het stappenplan datakwaliteit zullen toevoegen?

Reageren kan door een mail te sturen naar: csnoeijs@stekademy.nl t.a.v. Cor Snoeijs.
We ontvangen de voorbeelden graag vóór 19 juli 2019. Daarna bepaalt het kernteam welke van de ingeleverde proposities interessant zijn om te presenteren tijdens de themabijeenkomst in september. De presentatie dient dan wel door de opdrachtgever van de propositie gedaan te worden om te voorkomen het een commercieel karakter krijgt. Belangrijk is nogmaals aan te geven dat het een werkende propositie moet zijn.