Portaal indienen dPi2019 opengesteld

SBR-wonen heeft het portaal voor het aanleveren van de prognosecijfers dPi2019 opengesteld. Via dat portaal leveren corporaties hun gegevens aan bij de Autoriteit woningcorporaties, Waarborgfonds Sociale Woningbouw en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De werkwijze en het proces in het portaal van SBR-wonen zijn grotendeels hetzelfde als vorig jaar.

Voor 15 december 2019 moeten corporaties de dPi2019 aanleveren via: Indienen dPi2019

Hulpsheet

Heeft u een xbrl-bestand dat u wilt uploaden in het SBR-wonen portaal? Dan kunt u met de hulpsheet controleren of de kruisverbanden goed opgenomen zijn.

Meer informatie

Op de website van SBR-wonen vindt u verder de volgende informatie:

  • handleiding werking portaal
  • inhoudelijke toelichting dPi2019
  • veranderingen en aandachtspunten dPi2019
  • instructie eHerkenning
  • template bestuursverklaring

Gegevensmodel dPi2019

De dPi2019 draait om prognose-informatie over de voornemens van corporaties voor de komende vijf jaar. Binnen de sector wordt de betrouwbaarheid en eenduidigheid van informatie steeds verder verbeterd. Tijdens expertsessies met de uitvragende partijen en corporaties wordt afgesproken welke prognose-informatie nodig is en wat daar precies onder wordt verstaan.

Dit wordt vastgelegd in een gegevensmodel. Daarin staat ook hoe deze gegevens gestructureerd zijn en wat de verbanden zijn tussen de gegevens. Het uitgangspunt is dat de definities zoveel mogelijk aansluiten op de gegevensregistratie van de corporaties, zodat het aanleveren van gegevens efficiënter kan en de gegevens kwalitatief beter zijn.