Proces

Corporaties blij met vermindering uitvraag

Corporaties zijn tevreden dat ze minder gegevens hoeven aan te leveren voor de Prognose informatie (dPi) en de Verantwoordingsinformatie (dVi). Dit is een van de positieve geluiden tijdens de startbijeenkomsten van het expertteam van SBR-wonen. Ook de Autoriteit woningcorporaties (Aw), het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) en het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK) hebben kritisch naar het proces van het aanleveren van gegevens gekeken. Op basis daarvan is het detailniveau projectopvraag geschrapt.

Verder kwamen tijdens de bijeenkomsten suggesties aan bod voor vereenvoudigingen aan de uitvraag. De toezichthouders Aw, WSW en het ministerie van BZK nemen deze mee in het proces. Ook de onderliggende taxonomie kwam aan de orde.

Positieve bijeenkomsten
Op verzoek van Aedes kwam het expertteam van SBR-wonen op 20 juni 2018 voor het eerst bij elkaar om de dPi uitvraag 2018 te beoordelen. Op 10 juli vond de tweede sessie plaats, voor de beoordeling van de dVi voor het komende jaar. Dit waren twee positieve bijeenkomsten in het belang van alle partijen.

Expertteam
Het expertteam komt voort uit het Convenant Verbeteren Informatievoorziening Woningcorporatiesector. Aedes, WSW, Aw en het ministerie van BZK tekenden dit convenant in 2017. Zij willen samen de informatiestromen in de verantwoordingsketen optimaliseren en vereenvoudigen. Het expertteam bestaat uit leden van het ministerie van BZK, Aw, WSW, het ketenteam SBR-wonen, corporaties en Aedes. Zij beoordelen de informatieuitvraag op nut en noodzaak en samenhang.