Proces

2 Welke risico's lopen we?

Bij een goede voorbereiding op een crisissituatie hoort risico's inventariseren en analyseren. Ga in rustige tijden na wat in- en externe risico's zijn voor de organisatie. Zie ook het dossier risicomanagement op Aedes.nl.

Bij een risico-inventarisatie en -analyse draait het om twee vragen. Hoe waarschijnlijk is het optreden van het risico. Wat is de impact ervan? Een voorgestructureerde Business Impact Analyse (BIA) en een risicomatrix helpen om antwoord op die vragen te formuleren.

Aedes Handelingskader crisismanagement
Het Handelingskader crisismanagement – ontwikkeld door Aedes, corporaties en CrisisProfs – geeft stapsgewijs inzicht in wat er in een organisatie nodig is om goed voorbereid te zijn op een crisissituatie.