Maatwerk voor huurders met betaalproblemen door de coronacrisis blijft

Verhuurders staan met maatwerk huurders bij die door de coronacrisis in betalingsproblemen raken. Het kabinet en verhuurders benadrukken nogmaals dat maatwerk het gezamenlijk uitgangspunt is en blijft. Dit is een uitwerking van eerdere afspraken.

Huurders die de huur niet meer (volledig) kunnen opbrengen worden opgeroepen contact te zoeken met de verhuurder. Samen met de huurder zoekt de verhuurder, binnen zijn mogelijkheden, naar passende oplossingen voor de huurder.

Maatwerk

Huurders met betalingsproblemen kunnen altijd al bij woningcorporaties terecht voor hulp. Maar vanaf het begin van de coronacrisis hebben corporaties een stap extra gedaan, liet Aedes eerder al weten. Zo gaan zij coulant om met huurachterstanden die door de coronacrisis ontstaan, stellen geen huurincasso in en zoeken per huurder een passende oplossing.

Mogelijke voorbeelden van passende oplossingen die corporaties bieden zijn te vinden in de Handreiking Lokale voorbeelden van specifiek maatwerk. Hierbij kan het gaan om huurbevriezing, huurverlaging, betalingsregelingen of het zoeken naar een passendere woning.

Tijdelijke huurkorting

Minister Ollongren heeft met de Autoriteit Woningcorporaties (AW) de mogelijkheden uitgebreid die corporaties hebben om maatwerk voor huurders te bieden tijdens de coronacrisis. Die kunnen hiervoor de tijdelijke huurkorting (gedeeltelijke kwijtschelding vooraf) toepassen. De benodigde wetswijziging is op 6 juli 2020 naar de Tweede Kamer gestuurd, maar de AW gedoogt, vooruitlopend daarop, het gebruik voorlopig.

Daarnaast gaat het kabinet onderzoeken of en in welke mate specifieke groepen huurders in de knel komen als gevolg van de coronacrisis. De minister overlegt hierover met de minister van SZW.

Geen huisuitzettingen

Het ministerie van BZK had op 26 maart 2020 al met verhuurdersorganisaties, waaronder Aedes, afgesproken dat niemand op straat komt te staan door de gevolgen van het coronavirus. Huisuitzettingen gaan voorlopig niet door en is een spoedwet gekomen die het verlengen van tijdelijke huurcontracten mogelijk maakt.

De nieuwe uitwerking past bij de lijn die woningcorporaties meteen aan begin van de coronacrisis hebben ingezet: oog voor de meest kwetsbare groepen en nadruk op specifiek maatwerk voor wie het hardste geraakt wordt. Dankzij het Sociaal Huurakkoord dat Aedes al in 2018 heeft gesloten met de Woonbond blijven ook de gemiddelde huurverhogingen beperkt tot 2,5 procent (lager dan de inflatie van 2,6 procent).

Lees het nieuwsbericht en de nadere invulling van het statement van het ministerie van BZK.