Toelichting letters en prestatieveld Onderhoud en verbetering

Voor het prestatieveld Onderhoud en verbetering wordt een letter toegekend voor het geheel wanneer een woningcorporatie voor alle drie de deelscores gegevens heeft aangeleverd. 

Ook worden letters toegekend voor de drie individuele deelscores:
1.    de instandhoudingskosten
2.    de ervaren woningkwaliteit
3.    de technische woningkwaliteit.

Correctie 
Het prestatieveld Onderhoud en verbetering richt zich specifiek op onderhoud en woningverbetering. Uit analyses blijkt dat de kenmerken van de woningen de deelscores sterk beïnvloeden. Voor een goede vergelijking en om corporaties handvatten te geven voor verbetering van de eigen bedrijfsvoering, corrigeert Aedes de benchmarkresultaten. Deze correctie vindt plaats door bij elke deelscore rekening te houden met de twee belangrijkste kenmerken van de woning: woningtype en bouwperiode. 

Door deze woningkenmerken per corporatie te koppelen aan een referentietabel per woningtype en bouwperiode ontstaat voor elke corporatie een individuele referentiewaarde. Door de daadwerkelijke instandhoudingskosten vervolgens te delen door deze referentiewaarde ontstaat een instandhoudingsindex. Een index onder de 100 betekent dat de corporatie minder uitgeeft aan de woningen dan gemiddeld bij woningcorporaties wordt uitgegeven aan woningen met dezelfde woningkenmerken. Een index boven de 100 betekent dus dat de corporatie meer uitgeeft aan vergelijkbare woningen.

Specifiek voor de instandhoudingskosten geldt dat we de kosten in een meerjarenperspectief plaatsen. Dit betekent dat de instandhoudingskosten en referentiewaarde gebaseerd worden op meerdere jaren. Omdat deze kosten nu voor drie jaar beschikbaar zijn, is het meerjarenperspectief in de benchmark van dit jaar gebaseerd op het gemiddelde van de kosten van 2015, 2016 en 2017. De instandhoudingsindex wordt in 2018 dus berekend door de instandhoudingskosten over 2015, 2016 en 2017 (gemiddelde) te delen door de referentiewaarde die over deze jaren is opgebouwd. Voor de volledigheid worden de instandhoudingskosten per corporatie per verslagjaar opgenomen in het Aedes-benchmarkcentrum. 

Per deelscore wordt de letter (A,B,C) bepaald door alle corporatie-indexen van hoog naar laag achter elkaar te zetten. Dit gebeurt op basis van onderstaande klassegrenzen. 
 

Deelscore Klassegrenzen
Letter A
Klassegrenzen
Letter B
Klassegrenzen
Letter C
Instandhoudingskosten Instandhoudingsindex is < 86 Instandhoudingsindex is tussen 86 en 105 Instandhoudingsindex is > 105
Technische woningkwaliteit Technische woningkwaliteitsindex is < 96 Technische woningkwaliteitsindex is tussen 96 en 103 Technische woningkwaliteitsindex is > 103
Ervaren woningkwaliteit Ervaren woningkwaliteitsindex is > 102 Ervaren woningkwaliteitsindex is tussen 99 en 102 Ervaren woningkwaliteitsindex is vanaf 98 en lager

 

De combinatie van letters voor de drie deelscores leidt tot één letter voor het gehele prestatieveld Onderhoud en verbetering. Aan elke deelscoreletter wordt een score gegeven, namelijk voor A=1, B=0 en C=-1. Hierbij weegt de deelletter van Instandhoudingskosten voor 40 procent mee, de deelletter Technische woningkwaliteit voor 30 procent en die van de Ervaren woningkwaliteit ook voor 30 procent. Op deze manier wegen de kwaliteitsprestaties in de eindletter zwaarder mee dan het kostenniveau. De score per deelletter wordt vermenigvuldigd met de weging per deelscore wat bij elkaar opgeteld leidt tot een eindcijfer. Een cijfer 0,50 en hoger leidt daarbij tot een eindletter A voor het prestatieveld. Een score 0,49 tot en met -0,49 leidt tot een eindletter B en een cijfer vanaf -0,50 en lager leidt tot een eindletter C.

Rekenvoorbeeld 
Corporatie X heeft Instandhoudingskosten van 2.500 euro met een referentiewaarde van 2.000 euro. Dit leidt tot een instandhoudingsindex van 125 met een deelscoreletter C. De corporatie heeft een Energie-Index van 1,50 met een referentiewaarde van 1,65. Dit leidt tot een Technische woningkwaliteitsindex van 91 met een deelscoreletter A. Ten slotte heeft de corporatie een Ervaren woningkwaliteit 7,15. Dit leidt met een referentiewaarde van 6,9 tot de Ervaren woningkwaliteitsindex van 104 met een deelscoreletter A.

De deelscoreletters staan voor A=1, B=0 en C=-1. 

Vervolgens worden deze cijfers vermenigvuldigd met de weging: 40%*-1 + 30%*1 + 30%*1. Opgeteld is dit 0,20. Op basis hiervan kent Aedes voor deze corporatie de letter ‘B’ toe.
 

Ga naar toelichting op letter A B C.