Toelichting letters en prestatieveld Beschikbaarheid en betaalbaarheid

Voor het prestatieveld Beschikbaarheid en betaalbaarheid worden letters toegekend. De letters worden opgenomen in het Aedes-benchmarkcentrum en worden niet openbaar gepubliceerd. De letters zijn daarmee alleen zichtbaar voor woningcorporaties.

Door het toekennen van letters kunnen de prestaties van corporaties voor de verschillende deelscores in samenhang tot elkaar bekeken worden. De letters maken het mogelijk dat corporaties hierover met elkaar in gesprek gaan, bijvoorbeeld tijdens de benchlearningsessies. 

Drie deelscores
Het prestatieveld bestaat uit drie deelscores: 
1.    beschikbaarheid
2.    betaalbaarheid
3.    huisvesten doelgroepen.

De deelscores bestaan respectievelijk uit vier, drie en één indicator(en). Om tot een letter per deelscore te komen, moeten de onderliggende indicatoren gecombineerd worden. Omdat de indicatoren verschillende eenheden (euro’s en percentages) hebben, dienen de waarden omgezet te worden naar een cijfer dat wel te combineren is. De waarde wordt hiervoor uitgedrukt in een standaardafwijking van het gemiddelde. Hoe verder dit cijfer van nul af zit, des te groter is de afwijking van het gemiddelde. Bij de omzetting wordt ook rekening gehouden met de betekenis van die afwijking voor de benchmark. Met andere woorden: impliceert een waarde hoger dan het gemiddelde een positieve of negatieve bijdrage aan betaalbaarheid en beschikbaarheid. 

Voorbeeld
Een corporatie heeft een gemiddelde huurprijs van 580 euro per maand. Dit bedrag zit boven de gemiddelde huurprijs over alle corporaties van 516 euro per maand. Uitgedrukt in standaardafwijkingen is het verschil 2,8. De huurprijs van 580 euro per maand wordt omgezet naar een waarde van -2,8, omdat een hogere huur een negatief effect heeft op de betaalbaarheid van huurwoningen.

Op deze manier kunnen alle indicatoren omgezet worden om vervolgens opgeteld te worden. Hierbij wordt gebruikgemaakt van een weging per indicator die het belang binnen een deelscore en vervolgens voor het gehele prestatieveld weerspiegelt (zie figuur). Op basis van de opgetelde, gewogen standaardafwijkingen worden corporaties per deelscore ingedeeld in drie klassen (ABC).


Het voordeel van het hanteren van de standaardafwijking is dat deze waarde uitgedrukt wordt in een afstand tot het gemiddelde, en niet door de onderlinge positie. Relatief kleine verschillen tussen corporaties op verschillende indicatoren vertekenen daarmee de deelscore minder. De letter per deelscore geeft zo een beter beeld van alle prestaties van een corporatie dan wanneer corporaties op indicatorniveau zouden worden ingedeeld in drie klassen en deze dan op zou tellen tot een letter op de deelscore.

De combinatie van de letters voor de drie deelscores leiden tot één letter voor het prestatieveld Beschikbaarheid en betaalbaarheid. De letters worden daarvoor als volgt omgezet naar een score: A=1, B=0 en C=-1. Deze letters worden vermenigvuldigd met de weging per deelscore. Hierbij wegen we de deelscore Beschikbaarheid voor 40 procent mee, Betaalbaarheid voor 45 procent en de deelscore Huisvesten doelgroepen voor 15 procent. De keuze om de laatstgenoemde deelscore een lager gewicht te geven, is gemaakt omdat het aantal huishoudens uit de doelgroep huurtoeslag dat zich jaarlijks meldt voor een sociale huurwoning deels buiten de invloed van een corporatie ligt. De deelscore Huisvesten doelgroepen bevat ook maar één indicator terwijl de andere twee deelscores meer indicatoren bevatten.

De vermenigvuldiging van weging en score leidt tot een waarde. Een waarde van 0,50 en hoger leidt tot een A voor het prestatieveld. Een waarde tot en met -0,50 geeft een eindletter C. De overige corporaties krijgen een B. 

Rekenvoorbeeld 
Corporatie X scoort op de vier indicatoren voor de deelscore Beschikbaarheid respectievelijk +0,2%, -2,4%, 84,6% en 82,8%. Deze resultaten liggen relatief dicht bij het sectorgemiddelde. Dit leidt tot een letter B voor deze deelscore. 
Voor de deelscore Betaalbaarheid scoort de corporatie voor de drie indicatoren € 580, 87,2% en 1,7%. Deze resultaten liggen relatief hoger dan het sectorgemiddelde. Dit leidt tot een letter C voor deze deelscore. Voor de deelscore Huisvesten doelgroepen scoort de corporatie 91,8%, wat aanzienlijk hoger is dan het gemiddelde voor de sectro. Dit leidt tot een letter A voor deze deelscore.

De deelscoreletters staan voor A=1, B=0 en C=-1. Vervolgens worden deze cijfers vermenigvuldigd met de weging: 40%*0 + 45%*-1 + 15%*1. Opgeteld is dit -0,3. Op basis hiervan kent Aedes voor deze corporatie de letter ‘B’ toe.

Ga naar toelichting op letter A B C.