Toelichting op prestatieveld Beschikbaarheid en betaalbaarheid

Het prestatieveld Beschikbaarheid en betaalbaarheid (B&B) biedt inzicht in het maatschappelijk presteren van woningcorporaties. Voor dit prestatieveld is een model ontwikkeld bestaande uit drie deelscores: Beschikbaarheid, Betaalbaarheid en Huisvesten doelgroepen. Deze deelscores zijn samengesteld uit een aantal indicatoren. 

Deelscore Beschikbaarheid
De deelscore Beschikbaarheid toont hoeveel woningen een corporatie voor de doelgroepen in beheer heeft en hoeveel huurwoningen tot de aftoppingsgrens ze jaarlijks aanbiedt. Uitgangspunt is hoe meer woningen beschikbaar zijn en hoe meer huurwoningen tot de aftoppingsgrens worden aangeboden, hoe meer de corporatie bijdraagt aan beschikbaarheid. 

Voor de beschikbaarheid wordt zowel gekeken naar de lange termijn als naar de korte termijn. De lange termijn komt terug in de ontwikkeling van de voorraad tot de aftoppingsgrens én de gehele voorraad tot de liberalisatiegrens (DAEB) gedurende het jaar. Dit betreft alle woningen in de DAEB-portefeuille. Voor de korte termijn wordt gekeken naar de samenstelling van de in het jaar aangeboden woningen en de mate waarin de prijsopbouw van de voorraad aansluit bij de omvang van de doelgroep huurtoeslag in het werkgebied van een corporatie.

Deelscore Betaalbaarheid
Voor de deelscore Betaalbaarheid kijken we naar:

  • de huurprijs
  • de huurprijs in relatie tot de kwaliteit van de woning
  • de ontwikkeling van de huurprijs ten opzichte van vorig jaar 

Het uitgangspunt hierbij is hoe lager de (relatieve) huurprijs, hoe meer een corporatie bijdraagt aan betaalbaarheid. De eerste indicator geeft aan hoeveel een corporatie gemiddeld aan huur in rekening brengt bij zijn huurders. De tweede indicator geef een verfijning door de verhouding tussen prijs en kwaliteit mee te nemen. De ontwikkeling van de huurprijs maakt de recente huurprijsaanpassingen inzichtelijk, omdat beide indicatoren voor een groot deel historisch zijn bepaald.

Deelscore Huisvesten doelgroepen
De deelscore Huisvesten doelgroepen maakt inzichtelijk in hoeverre de corporatie woonruimte verschaft aan huishoudens uit de doelgroep huurtoeslag van het huurbeleid. Uitgangspunt is hoe meer huishoudens uit de doelgroep huurtoeslag de corporatie huisvest, hoe meer de corporatie bijdraagt aan het betaalbaar wonen van huishoudens met beperkte financiële middelen. 

Toelichting op de benchmarkresultaten voor prestatieveld Beschikbaarheid & betaalbaarheid

 

Indicator Beschrijving Databron Meetperiode

Ontwikkeling voorraad tot hoge aftoppingsgrens (DAEB)

Ontwikkeling DAEB-voorraad zelfstandige huurwoningen tot hoogste aftoppingsgrens ten opzichte van voorgaand jaar, in procenten. 


Berekening: aantal DAEB-huurwoningen tot hoge aftoppingsgrens aan het eind van 2018 / Aantal DAEB-huurwoningen tot hoge aftoppingsgrens aan het eind 2017.


Voor zowel 2018 als 2017 zijn de aantallen woningen in deze prijsklasse ontleend aan de WOZ-bezitstabellen. 

WOZ-bezitstabellen1 dVi 2018 en dVi 2017

Eind 2018 versus eind 2017

Ontwikkeling voorraad tot liberalisatiegrens (DAEB)

Ontwikkeling DAEB-voorraad zelfstandige huurwoningen tot liberalisatiegrens ten opzichte van voorgaand jaar, in procenten. 


Berekening: aantal DAEB-huurwoningen tot liberalisatiegrens aan het eind van 2018 / Aantal DAEB-huurwoningen tot liberalisatiegrens aan het eind van 2017.


Voor zowel 2018 als 2017 zijn de aantallen woningen in deze prijsklasse ontleend aan de WOZ-bezitstabellen.

WOZ-bezitstabellen dVi 2018 en dVi 2017

Eind 2018 versus eind 2017

Aandeel tot aftoppingsgrens binnen vrijkomend aanbod2

Aandeel toegewezen huurwoningen tot de aftoppingsgrens van het vrijkomend aanbod onder de liberalisatiegrens, in procenten.


Berekening: aantal toegewezen huurwoningen tot de aftoppingsgrens / totaal aantal toegewezen huurwoningen tot de liberalisatiegrens.

dVi par. 5.2 (bewerking)

Verslagjaar (dVi) 2018

Match voorraad en doelgroep (DAEB) - zie de toelichting van de match-indicator

De mate waarin de prijsopbouw van de DAEB-voorraad aansluit bij de omvang van de doelgroep huurtoeslag wonend in huurwoning in het werkgebied (gemeente(s) waar corporatie actief is).


Berekening: (aantal zelfstandige DAEB-huurwoningen tot hoge aftoppingsgrens + onzelfstandige woningen) / (aantal huishoudens met inkomen tot huurtoeslaggrens in huurwoningen + huishoudens buiten doelgroep huurtoeslag in corporatiewoningen tot hoge aftoppingsgrens + starters) * 100%.

De onzelfstandige woningen in bovengenoemde berekening zijn exclusief intramuraal zorgvastgoed.

WOZ-bezitstabel dVi 2018, Lokale Monitor Wonen (bewerking), WoonOnderzoek Nederland (WoON) 2018

Einde verslagjaar (dVi) 2018, Lokale Monitor Wonen (data 2017), WoON 2018 (data 2017/2018)

Huurprijs (DAEB)

Gemiddelde kale huurprijs per maand in euro’s van zelfstandige huurwoningen in DAEB-bezit.


Berekening: gemiddelde op basis van de kale huurprijzen in de WOZ-bezitstabel.

WOZ-bezitstabel dVi 2018

Einde verslagjaar (dVi) 2018

Verhouding huur/maximaal toegestane huur (DAEB)

Gemiddelde verhouding (%) tussen kale huur en de maximale WWS-huur per zelfstandige DAEB-huurwoning.


Berekening: gemiddelde op basis van de huur in de WOZ-bezitstabel en de gekoppelde maximale WWS-huur.

WOZ-bezitstabel dVi 2018

Einde verslagjaar (dVi) 2018

Verandering huurprijs t.o.v. afgelopen jaar (DAEB)

Verandering ten opzichte van vorig jaar van de gemiddelde kale huurprijs per maand in euro’s van zelfstandige huurwoningen in DAEB-bezit. 


Berekening: gemiddelde kale huurprijs per maand eind 2018 / gemiddelde kale huurprijs per maand eind 2017.


Voor zowel 2018 als 2017 is het gemiddelde ontleend aan de WOZ-bezitstabellen.

WOZ-bezitstabellen dVi 2018 en dVi 2017

Eind 2018 versus eind 2017

Toewijzingen aan huishoudens onder huurtoeslaggrens2

Toewijzingen aan huishoudens met een inkomen onder huurtoeslaggrens, als aandeel van alle toegewezen gereguleerde huurwoningen.


Berekening: aantal toewijzingen aan doelgroep huurtoeslag / alle toewijzingen van huurwoningen tot de liberalisatiegrens.

dVi par. 5.2 (bewerking)

Verslagjaar (dVi) 2018

  ________________________

  1. De WOZ-bezitstabel is het vhe-bestand dat corporaties hebben aangeleverd als onderdeel van dVi 2017 en dVi 2018. Bij dVi 2018 vervangt de WOZ-bezitstabel de geaggregeerde aantallen die voorheen in paragraaf 2.1 van dVi werden ingevuld.  
    Voor de berekening van huurprijs- en voorraadindicatoren is bij de Benchmark 2019 gebruik gemaakt van de WOZ-bezitstabel, omdat de aggregeerde tabellen in de dVi2018 zijn vervallen. Om eventuele, daaruit volgende trendbreuken te voorkomen is deze verandering ook doorgevoerd voor de indicatoren Huurprijs (DAEB) en Verhouding huur / maximaal toegestane huur (DAEB) van de Benchmark 2018 (dVi 2017). Het is daarom mogelijk dat deze getallen van Benchmark 2018 (licht) gewijzigd zijn.
  2. Van alle toewijzingen tot de liberalisatiegrens.