Bijeenkomst

Verdiepende themasessies: aan de slag met uw inzichten

De Aedes-benchmark geeft woningcorporaties inzicht in hun prestaties, maar u kunt er veel meer uithalen. Wilt u verdiepend aan de slag met uw benchmarkresultaten? Bezoek de verdiepende themasessies. Tijdens deze sessies bespreken we de individuele resultaten van deelnemers, leren we van elkaar en van de aanwezige experts. Nieuwsgierig? Onderstaand leest u wat u kunt verwachten tijdens de verdiepende sessies en de specifieke onderwerpen.
 

 

Planmatig onderhoud: hoe richt u uw proces in? 
Elke corporatie heeft te maken met planmatig onderhoud en investeringen in het vastgoed. Bij onderhoud is de mate van activiteiten zelf doen of aan de markt overlaten altijd een vraagstuk. Wat is efficiënt, slim en goed voor de huurder? Gaan we met vaste partners samenwerken over projecten heen of is een losser verband juist verstandiger? Dit en andere strategische opdrachtgeverschap vraagstukken komen aan bod. 
Een van de manieren om Planmatig Onderhoud in te richten, is met behulp van Resultaatgericht Samenwerken (RGS). Bij deze manier van opdrachtgeverschap staan we uitgebreid stil. En leren we van elkaar door elkaars praktijkervaringen.

Voor wie?
Managers Vastgoed, managers Onderhoud, medewerkers Vastgoed, medewerkers Onderhoud.

Door wie?
Maarten Georgius, senior adviseur Opdrachtgeverschap bij Aedes

Mutatie- en reparatieonderhoud (MO/RO) efficiënt organiseren
Een efficiënt ingericht onderhoudsproces leidt tot minder kosten en een tevreden huurder, dat blijkt uit de Aedes-benchmark. Hoe richt u dit proces optimaal in? Hoe komt u tot bepaalde keuzes? En hoe neemt u de huurder hierin mee? Deze vragen bespreken we. 
Als deelnemer vult u vooraf een enquête van 3 vragen in:
1) Wat doet u goed op het gebied van MO/RO?
2) Wat kunt u nog verbeteren op het gebied van MO/RO?
3) Wat wilt u leren in deze sessie?

Aan de hand van vier kernkwadranten (mate van ernst, waarschijnlijkheid van terugkeren) bepaalt u tijdens de sessie waar u als eerste mee aan de slag gaat. 

Voor wie?
Manager Vastgoed, manager Dagelijks onderhoud, manager Wonen, kwaliteitsmanager

Door wie?
Gertjan Post, senior manager Advisory bij PwC

Verbeteren datakwaliteit 
De corporatiesector is een data-intensieve sector. Gegevens moeten betrouwbaar zijn en uitwisseling efficiënt. Betere data brengt beter beleid, minder verspilling en tevreden huurders. Het begrijpen en beheersen van datakwaliteit speelt een onmisbare rol in die verbeterslag. In deze sessie komen corporaties aan het woord die al aan de slag zijn met datakwaliteit. We bespreken de ontwikkelde plannen voor een Stappenplan Datakwaliteit voor Woningcorporaties. En we gaan praktisch aan de slag met de ‘Vrijdagmiddag meting’, een protocol om dataproblemen te meten en bespreekbaar te maken tussen makers en gebruikers van data. Ook wordt er een link gelegd tussen het onderwerp datakwaliteit en de Aedes benchmark.

Voor wie?
Medewerkers, leidinggevenden, proceseigenaars bij woningcorporaties die meer grip willen krijgen op het vraagstuk datakwaliteit

Door wie?
Michiel van Wezel, adviseur Sectorontwikkeling bij Aedes
Jasper Willems, programmaleider bij Aedes

Inzicht in goed werkgeverschap 
Tijdens deze verdiepende themasessie bespreken we de uitkomsten van het rapport Arbeidsmarktonderzoek Woningcorporaties (uitgevoerd door FLOW, resultaten medio mei) waar 109 corporaties aan meedoen: Wat betekenen deze inzichten voor u? Hoe gaat u hiermee verder aan de slag met uw organisatie en medewerkers? Aedes biedt u de gelegenheid om hierover uitgebreid in gesprek te gaan met collega’s van andere deelnemende corporaties.

Voor wie?
P&O’ers en overige geïnteresseerden

Door wie?
Charlot Jongerius (Aedes) en Karima Smit (FLOW)

Klantreis van de huurder – Beleef de klantbeleving
Wat als we de cijfers even los laten en door de ogen van de huurder naar onze eigen processen kijken? Hoe ervaren we dan onze processen? Tijdens deze verdiepende sessie gaan we met elkaar de klantbeleving écht beleven. Niet vanuit gemiddelde cijfers, maar vanuit de klant zelf. 
We zoomen in op de vraag wat het ideale proces is. We beschrijven met elkaar het ideale proces voor ‘Nieuwe Huurder', ‘Vertrokken huurder' en 'Reparaties’. Dit doen we aan de hand van uw eigen ervaringen. Daarna stappen we in de leefwereld van de huurder. Hoe beleven we dan deze ideale processen? En wat kan er volgens de huurders beter of anders? Waar zitten de pluspunten en waar zitten de knelpunten? 
Tijdens deze verdiepende sessie gaan we actief aan de slag. Dit doen we door een mini klantreis te maken. We benutten elkaars ervaringen, stappen in de leefwereld van de huurder en verkennen de dilemma’s binnen de processen.  

Voor wie?
Voor iedereen die zich bezig houdt met de klant(beleving) en op deze klantbeleving een opgave heeft en daarop wil bewegen. 

Door wie?
Maaike Berkel, adviseur Auditing & Benchmarking bij KWH

Inkoop - Masterclass Gerco Rietveld

Inkoop is alles waar een factuur tegenover staat. Door professioneel in te kopen heb je invloed op de verschillende prestatievelden van de benchmark: bedrijfslasten, onderhoud, huurdersoordeel en duurzaamheid. Tijdens deze sessie bekijken we ieders resultaten in de Aedes-benchmark en maken we een plan om hier op meer strategische wijze invulling aan te geven.

Veel (inkoop)organisaties willen graag doorgroeien naar een volwaardige businessfunctie, omdat ze meer willen en kunnen dan alleen kosten besparen. Het is tijd om (nog) meer bestuurlijke aandacht voor het inkoopbelang te krijgen. Zijn corporaties in staat om inkoop business gedreven te maken? Tijdens deze sessie komen we tot een antwoord.

Voor wie?
Deze sessie is voor iedereen die de basis van het inkoop – en contractmanagementproces ruimschoots op orde heeft. Deelnemers van het inkoopnetwerk zijn meer dan welkom.

Door wie?
Deze sessie wordt begeleid door Gerco Rietveld, auteur van het boek Inkoop, een nieuw paradigma (Winnaar van Managementboek van het Jaar 2010).

Niet lid van het inkoopnetwerk? Stuur een mail naar Gaby van der Peijl (g.vanderpeijl@aedes.nl). Dan kijk we of deze benchlearning bij u past.

Meld u aan voor een van de verdiepende themasessies.