Bijeenkomst

Verdiepende themasessies: aan de slag met uw inzichten

De Aedes-benchmark geeft woningcorporaties inzicht in hun prestaties, maar u kunt er veel meer uithalen. Wilt u verdiepend aan de slag met uw benchmarkresultaten? Bezoek de verdiepende themasessies. Tijdens deze sessies bespreken we de individuele resultaten van deelnemers, leren we van elkaar en van de aanwezige experts. Nieuwsgierig? Onderstaand leest u wat u kunt verwachten tijdens de verdiepende sessies en de specifieke onderwerpen.
 

 • Optimalisatie inkoopproces
 • Planmatig onderhoud: hoe richt u uw proces in?
 • Mutatie- en reparatieonderhoud (MO/RO) efficiënt organiseren
 • Verduurzamen met de huurder
 • Opschalen duurzaamheidsaanpak
 • Verbeteren datakwaliteit
 • Inzicht in goed werkgeverschap
 • Klantreis van de huurder - Beleef de klantbeleving
 • Maatwerk wonen: hoe voorkomt u betalingsproblemen?

 • >> Wilt u een verdiepende themasessie bezoeken? Meld u aan.

  Optimalisatie inkoopproces
  Door het optimaliseren van uw inkoopproces stuurt u op de organisatiedoelstellingen, kunt u uw prestaties verbeteren en uw kosten omlaag brengen. Inkoop beïnvloedt de prestatievelden: bedrijfslasten, onderhoud, huurdersoordeel en duurzaamheid. 
  Tijdens deze sessie bekijken we de individuele resultaten in de Aedes-benchmark. Deze vindt u ook terug in het inkoop dashboard. Aan de hand van een inkoopscan, bepaalt u de volwassenheid van uw woningcorporatie op het gebied van inkoop. We bespreken ook hoe u vanuit de benchmark en in uw dagelijkse sturing, vanuit een inkoopkostenanalyse én inkoopbenchmark, uw corporatie in beweging krijgt zodat u het verschil kunt maken.  

  Voor wie? 
  Projectleiders Renovatie, managers Bedrijfsvoering, ICT of Vastgoed, etc. En iedereen die met inkoop te maken heeft en dit verder onder controle wil krijgen. Deelnemers van het inkoopnetwerk zijn ook welkom.

  Door wie? 
  Gaby van der Peijl, adviseur Inkoop bij Aedes
  Harco Bouwman, partner bij Trevian
  Sandy van Rijn, inkoopspecialist bij Alwel/Stadlander/Lentegroep

  Planmatig onderhoud: hoe richt u uw proces in? 
  Elke corporatie heeft te maken met planmatig onderhoud en investeringen in het vastgoed. Bij onderhoud is de mate van activiteiten zelf doen of aan de markt overlaten altijd een vraagstuk. Wat is efficiënt, slim en goed voor de huurder? Gaan we met vaste partners samenwerken over projecten heen of is een losser verband juist verstandiger? Dit en andere strategische opdrachtgeverschap vraagstukken komen aan bod. 
  Een van de manieren om Planmatig Onderhoud in te richten, is met behulp van Resultaatgericht Samenwerken (RGS). Bij deze manier van opdrachtgeverschap staan we uitgebreid stil. En leren we van elkaar door elkaars praktijkervaringen.

  Voor wie?
  Managers Vastgoed, managers Onderhoud, medewerkers Vastgoed, medewerkers Onderhoud.

  Door wie?
  Maarten Georgius, senior adviseur Opdrachtgeverschap bij Aedes

  Mutatie- en reparatieonderhoud (MO/RO) efficiënt organiseren
  Een efficiënt ingericht onderhoudsproces leidt tot minder kosten en een tevreden huurder, dat blijkt uit de Aedes-benchmark. Hoe richt u dit proces optimaal in? Hoe komt u tot bepaalde keuzes? En hoe neemt u de huurder hierin mee? Deze vragen bespreken we. 
  Als deelnemer vult u vooraf een enquête van 3 vragen in:
  1) Wat doet u goed op het gebied van MO/RO?
  2) Wat kunt u nog verbeteren op het gebied van MO/RO?
  3) Wat wilt u leren in deze sessie?

  Aan de hand van vier kernkwadranten (mate van ernst, waarschijnlijkheid van terugkeren) bepaalt u tijdens de sessie waar u als eerste mee aan de slag gaat. 

  Voor wie?
  Manager Vastgoed, manager Dagelijks onderhoud, manager Wonen, kwaliteitsmanager

  Door wie?
  Gertjan Post, senior manager Advisory bij PwC

  Verduurzamen met de huurder 
  Maatregelen met hoge energieambities kunnen niet zonder draagvlak bij bewoners. Gedrag is daarbij bepalend. Hoe kom je tot een gedragen plan? Hoe effectief gaat uw corporatie daarmee om? In deze benchlearningsessie werkt u aan het (zelf) inzicht dat hiervoor nodig is. Ter inleiding en kennismaking wordt het huurdersoordeel over beheer vergeleken. Daarna gaan we aan het werk met de ‘Reality Game Energiebesparende Woningbouw’. In deze levensechte praktijksimulatie, komen uw sterktes en zwaktes in beeld, en leert u het dynamische proces begrijpen van verschillende kanten.

  Voor wie?
  Met name voor professionals die sturing geven aan het proces, zoals managers Vastgoed en Wonen, renovatieprojectleiders, of directeuren. Maar het is ook interessant voor anderen die werken aan energiebesparing.

  Door wie?
  David Albregts, adviseur Sectorontwikkeling bij Aedes
  Maurice Coen, onderzoeker & adviseur Sustainable Building bij Nyenrode
  Anke van Hal, hoogleraar Sustainable Building & Development bij Nyenrode

  Opschalen duurzaamheidsaanpak
  In deze sessie vergelijkt u uw Benchmarkdata met die van andere deelnemers:

  • Waar staat u nu qua verduurzaming?
  • Wat is de omvang en aard van de investeringen?

  Kijken we vervolgens naar uw ambities en die van de andere deelnemers:

  • Stuurt u op woonlasten, Energie-index of CO2?
  • Welk beeld geeft de routekaart?

  En waar u rekening mee moet houden bij het opschalen: 

  • Is uw vastgoedaanpak in lijn met de gemeentelijke warmtevisie?
  • Is het afgestemd met de energietransitie en de rol van netbeheerders?
  • Hoe past het binnen de landelijke aanpak in Startmotor en de Renovatieversneller?

  Ter inspiratie is er een presentatie van de aanpak in Haaglanden over corporaties die hun vastgoedstrategie afstemmen op de energietransitie en vanuit een gezamenlijk kader de verduurzaming vorm geven.

  Voor wie?
  Managers Vastgoed, programmamanagers en projectleiders Verduurzaming

  Door wie?
  Dolf Neilen, adviseur Duurzaamheid bij Aedes
  Herman van der Bent, PHD Researcher bij TU Delft
  Koen van der Most, Data analist Sociale Verhuurders Haaglanden

  Verbeteren datakwaliteit 
  De corporatiesector is een data-intensieve sector. Gegevens moeten betrouwbaar zijn en uitwisseling efficiënt. Betere data brengt beter beleid, minder verspilling en tevreden huurders. Het begrijpen en beheersen van datakwaliteit speelt een onmisbare rol in die verbeterslag. In deze sessie komen corporaties aan het woord die al aan de slag zijn met datakwaliteit. We bespreken de ontwikkelde plannen voor een Stappenplan Datakwaliteit voor Woningcorporaties. En we gaan praktisch aan de slag met de ‘Vrijdagmiddag meting’, een protocol om dataproblemen te meten en bespreekbaar te maken tussen makers en gebruikers van data. Ook wordt er een link gelegd tussen het onderwerp datakwaliteit en de Aedes benchmark.

  Voor wie?
  Medewerkers, leidinggevenden, proceseigenaars bij woningcorporaties die meer grip willen krijgen op het vraagstuk datakwaliteit

  Door wie?
  Michiel van Wezel, adviseur Sectorontwikkeling bij Aedes
  Jasper Willems, programmaleider bij Aedes

  Inzicht in goed werkgeverschap 
  Inzicht in functiehuis, werknemers, verzuim en personeelslasten is belangrijk bij de optimale inrichting van de eigen organisatie. Om te leren van elkaar en te zien waar uw corporatie staat, kan uw corporatie dit jaar meedoen aan het arbeidsmarktonderzoek waar ook P&O-kengetallen in worden verzameld. Dit onderzoek zal uitgevoerd worden door FLOW in samenwerking met Aedes. De uitkomsten van dit onderzoek worden in deze sessies besproken en de individuele resultaten vergeleken.

  Voor wie?
  P&O’ers en overige geïnteresseerden

  Door wie?
  Georgina Doornweerd, adviseur Werkgeverszaken bij Aedes en extern bureau

  Klantreis van de huurder – Beleef de klantbeleving
  Wat als we de cijfers even los laten en door de ogen van de huurder naar onze eigen processen kijken? Hoe ervaren we dan onze processen? Tijdens deze verdiepende sessie gaan we met elkaar de klantbeleving écht beleven. Niet vanuit gemiddelde cijfers, maar vanuit de klant zelf. 
  We zoomen in op de vraag wat het ideale proces is. We beschrijven met elkaar het ideale proces voor ‘Nieuwe Huurder', ‘Vertrokken huurder' en 'Reparaties’. Dit doen we aan de hand van uw eigen ervaringen. Daarna stappen we in de leefwereld van de huurder. Hoe beleven we dan deze ideale processen? En wat kan er volgens de huurders beter of anders? Waar zitten de pluspunten en waar zitten de knelpunten? 
  Tijdens deze verdiepende sessie gaan we actief aan de slag. Dit doen we door een mini klantreis te maken. We benutten elkaars ervaringen, stappen in de leefwereld van de huurder en verkennen de dilemma’s binnen de processen.  

  Voor wie?
  Voor iedereen die zich bezig houdt met de klant(beleving) en op deze klantbeleving een opgave heeft en daarop wil bewegen. 

  Door wie?
  Maaike Berkel, adviseur Auditing & Benchmarking bij KWH

  Maatwerk wonen: hoe voorkomt u betalingsproblemen?  
  Corporaties hebben een gedeelde verantwoordelijkheid in het voorkomen en verhelpen van betalingsproblemen van huurders. Dit vereist maatwerk op onder andere de voorraadontwikkeling, het toewijzingsbeleid, huurbeleid en het huurincasso proces. De gezamenlijke inzet van huurders, corporaties en overheden is nodig om huren betaalbaar te houden. De vraag is alleen: hoe pakt u dit aan?
  In deze sessie gaan we in op manieren om de betaalbaarheid van wonen inzichtelijk te maken en te bevorderen. Hierbij komen de volgende onderwerpen aan bod: 

  • Het in kaart brengen van de verhouding woningvoorraad-doelgroep
  • Het toepassen van NIBUD-normen, woon- en huurquote en 2-hurenbeleid in de praktijk
  • De mogelijkheden en regels in het huurbeleid: huursom, inkomensafhankelijke huurverhoging en huurkorting
  • Hoe te bepalen of de huurder de huur kan blijven opbrengen na toewijzing
  • Inzicht in de verbetermogelijkheden van uw incassoproces

  Voor wie?
  Managers en beleidsadviseurs Wonen

  Door wie? 
  Berry Blijie, directeur ABF
  Rene Oosterveer, voorzitter Huurincasso platform
  Jasper Willems, programmaleider Benchmark bij Aedes

  Meld u aan voor een van de verdiepende themasessies.