Informatie over het aanleveren van gegevens Aedes-benchmark 2020

In 2020 organiseert Aedes voor de zevende keer de Aedes-benchmark. Door het aanleveren van informatie doet u als corporatie mee aan de verschillende prestatievelden van de benchmark.

Deelname aan het prestatieveld Huurdersoordeel

Om mee te doen aan het prestatieveld Huurdersoordeel van de Aedes-benchmark vragen we u een huurdersonderzoek uit te voeren. Dit onderzoek kunt u zelf uitvoeren of uitbesteden aan een onderzoeksbureau.

Deelname aan het prestatieveld Bedrijfslasten

Het prestatieveld Bedrijfslasten is gebaseerd op de Verantwoordingsinformatie (dVi). Ondanks harmonisatie en verantwoording via het functionele model, die met ingang van benchmarkjaar 2018 van toepassing is, blijken deze cijfers voor een aantal corporaties nog niet afdoende om een goede onderlinge vergelijking tussen corporaties te maken. Ook zijn enkele aanvullende gegevens voor benchlearningdoeleinden. Daarom vragen we corporaties extra gegevens aan te leveren. Dit kan via een speciale portal. Ten opzichte van vorig jaar zijn er ten aanzien van de dVi 2019 weinig inhoudelijke wijzigingen doorgevoerd door SBR-wonen. In het portal van de benchmark zijn echter wel de nodige ruisfactoren komen te vervallen. 

Deelname aan het prestatieveld Duurzaamheid

Het prestatieveld Onderhoud & verbetering bestaat uit twee deelscores: energetische prestatie en de CO2-uitstoot. Wij vragen corporaties hiervoor gegevens aan te leveren.

Deelname aan prestatieveld Onderhoud & verbetering

Het prestatieveld Onderhoud & verbetering bestaat uit drie deelscores: instandhoudingskosten, technische woningkwaliteit en de door de huurder ervaren woningkwaliteit:

  • Het aanleveren van gegevens voor de instandhoudingskosten (en aanvullende gegevens voor benchlearningdoeleinden) gaat via dezelfde portal waarmee ook gegevens worden aangeleverd voor het prestatieveld Bedrijfslasten.
  • Het aanleveren van gegevens voor de technische woningkwaliteit gaat op dezelfde manier als voor het prestatieveld Duurzaamheid
  • Voor het meten van de door de huurder ervaren woningkwaliteit vindt u meer informatie bij het prestatieveld Huurdersoordeel.

Deelname aan het prestatieveld Beschikbaarheid & betaalbaarheid

Het prestatieveld Beschikbaarheid & betaalbaarheid bestaat uit drie deelscores: beschikbaarheid, betaalbaarheid en het huisvesten van doelgroepen. De benchmarkresultaten worden gebaseerd op bestaande data (met name dVi). Hiervoor hoeft u in 2020 geen extra gegevens aan te leveren of actie te ondernemen. Ten opzichte van vorig jaar zijn er wel enkele aandachtspunten bij de dVi 2019.

Mijlpalen 2020

Bekijk de planning met de belangrijkste mijlpalen in 2020.