Aanleveren gegevens voor Huurdersoordeel en ervaren woningkwaliteit

We vragen corporaties een huurdersonderzoek uit te voeren. De uitkomsten worden gebruikt voor de Aedes-benchmark 2020 voor de prestatievelden Huurdersoordeel en Onderhoud & verbetering.

Update 15 juli 2020
Corporaties die twijfelen over het aanleveren van gegevens in verband met de coronaperiode, vragen we alles aan te leveren dat ze hebben gemeten. De benchmark-werkgroep wil niet bij voorbaat periodes uitsluiten. De inschatting is dat er zeer weinig corporaties helemaal zijn gestopt met meten. Het daadwerkelijke aantal is pas bij aanlevering van de gegevens duidelijk.

De werkgroep kijkt naar de verschillen tussen corporaties die zijn gestopt met meten tijdens de coronaperiode en corporaties die het hele jaar hebben gemeten. In de analysefase beslist de werkgroep hoe om te gaan met de gegevens uit coronaperiode.  


Het huurdersonderzoek is de manier waarop u informatie kunt aanleveren voor het prestatieveld Huurdersoordeel. De uitkomsten worden ook gebruikt om te weten hoe huurders de kwaliteit van hun woning beoordelen. Deze informatie wordt gebruikt voor het prestatieveld Onderhoud & verbetering. Zonder deze deelscore wordt er geen letter (ABC) toegekend aan dit prestatieveld.

Validatiecriteria en indicatoren

Om corporaties goed met elkaar te kunnen vergelijken, hanteren wij validatiecriteria. Dit doen we voor corporaties die zelf onderzoek uitvoeren of werken met een onderzoeksbureau. Deze criteria zijn op enkele punten aangepast vergeleken met 2019. Zo kan de corporatie er voor kiezen om de ervaren woningkwaliteit jaarlijks of om het jaar te laten onderzoeken. Ook voor de (volgorde van de) vraagstelling bij de deelscores en indicatoren gelden criteria.

Bekijk het overzicht van alle deelscores en indicatoren voor het huurdersonderzoek 2020.

Aanleveren van gegevens

Corporaties die in 2019 hebben deelgenomen, ontvingen eind februari bericht om de eerste validatie in te vullen. Corporaties die in 2019 niet hebben deelgenomen maar dat in 2020 wel willen doen, moeten dit kenbaar maken.

Heeft u in 2019 niet deelgenomen, maar wilt u dat wel in 2020? Stuur een mail naar benchmark@aedes.nl

Uitvoeren huurdersonderzoek

Het huurdersonderzoek kunnen corporaties zelf uitvoeren of daarvoor gebruikmaken van externe onderzoeksbureaus. De volgende bureaus zijn door Aedes over de validatiecriteria en indicatoren geïnformeerd: KWH, USP, KCM, SAMR, Companen, Magis, Tevreden.nl, Statisfact, Inceptivize, Totta Research, 3WA en Right Marktonderzoek. 

Aedes spreekt zich niet uit over de kwaliteit van deze bureaus. Een onafhankelijke validatiecommissie toetst of de aangeleverde onderzoeksgegevens voldoen aan de validatiecriteria.

Lees meer over het aanleveren van gegevens voor de Aedes-benchmark 2020.