Benchmark portal open

De portal van de Aedes-benchmark 2020 is open voor de prestatievelden Bedrijfslasten en Onderhoud & verbetering. We maken hiervoor zoveel mogelijk gebruik van de dVi-gegevens. Dit jaar worden ook weer gegevens over Nieuwbouw uitgevraagd. Alle gegevens kunnen tot en met 31 augustus 2020 tegelijk worden aangeleverd.

Bedrijfslasten en Onderhoud & verbetering

Voor het prestatieveld Bedrijfslasten en de deelscore instandhoudingsindex van het prestatieveld Onderhoud & verbetering maken we zoveel mogelijk gebruik van de dVi-gegevens. Om deze goed vergelijkbaar en compleet te maken voor benchmarkdoeleinden, vragen we u net als in voorgaande jaren, om toelichtende gegevens aan te leveren. Dit prestatieveld is nu uitgebreid met vragen over de vennootschapsbelasting. Het doel is om op sectorniveau beter zicht te krijgen op de omvang hiervan.

Nieuwbouw

Ook het onderdeel Nieuwbouw maakt dit jaar weer onderdeel uit van de benchmark. Het is vorig jaar geïntroduceerd om meer kleuring en achtergrond te geven aan de bestaande prestatievelden, meer vergelijkend inzicht te bieden in portefeuillekeuzes, voorraadontwikkeling en investeringen. Dit betreft dan ook geen apart prestatieveld waaraan een score wordt verbonden. De basisgegevens die hiervoor worden gebruikt komen uit de dVi. 

Wanneer een corporatie nieuwe woningen bouwt, wordt aan die corporatie gevraagd de nieuwbouwgegevens uit de dVi te verrijken met de stichtingskosten per complex. Deze kosten zijn opgebouwd uit de onderdelen grondkosten, bouwkosten en overige kosten. Ook analyseren we de energetische kwaliteit van de gerealiseerde nieuwbouw en de bijdrage die dit levert aan de duurzaamheidsdoelstellingen. Deze informatie en analyses worden aangeboden in het Aedes-benchmarkcentrum en zijn alleen toegankelijk voor corporaties. 

Wijzigingen invulportal

  • De definities zijn geactualiseerd met behoud van de eenvoudige navigatiestructuur.
  • Basiscijfers over boekjaar 2019 worden automatisch ingevuld vanuit de dVi. Dit betreft onder andere de gegevens van uw functionele winst- en verliesrekening, en een geaggregeerd overzicht van uw vastgoedportefeuille op basis van de vhe-tabel.
  • Het aantal ruisfactoren is wederom beperkt ten opzichte van vorig jaar.
  • Waar in voorgaande jaren bedragen werden gevraagd per 1.000 euro, worden nu alle bedragen in euro’s uitgevraagd. Daar waar bedragen uit het vorige boekjaar gepresenteerd worden zijn deze met 1.000 vermenigvuldigd.
  • Het kan zijn dat u de dVi reeds heeft ingediend, maar dat deze gegevens nog niet automatisch zijn overgenomen in de portal. Vanwege volledigheidscontroles en aanlevering kan dit enkele dagen duren. Op het moment dat uw dVi-gegevens in de portal aanwezig zijn, krijgen de contactpersonen een mail.

Voor vragen kunt u contact opnemen met benchmark@aedes.nl.