FAQ

Vijf vragen over 35-minners

Nederland heeft een groeiende groep werknemers die voor minder dan 35 procent arbeidsongeschikt is verklaard. Van deze 35-minners is een steeds groter deel aan het werk. Van 2006 tot 2008 steeg de arbeidsparticipatie van deze groep met een kleine arbeidsbeperking van 51 naar 62 procent. Voor 35-minners bestaan verschillende regelingen en stimuleringsmaatregelen.

1. Wat is een 35-minner?
Een 35-minner is een werknemer die na afloop van twee jaar loondoorbetaling bij ziekte door het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) voor minder dan 35 procent arbeidsongeschikt is verklaard. 35-minners worden ook wel werknemers met een kleine arbeidshandicap of lichte arbeidsbeperking genoemd. Die arbeidshandicap is van een dusdanig beperkte omvang dat de werknemer niet in aanmerking komt voor een WIA-uitkering. Het uitgangspunt van de wetgever is dat de werknemer met een kleine arbeidshandicap in dienst blijft van de werkgever.

2. Wat betekent het voor een corporatie als een werknemer 35-minner wordt?
De 35-minner blijft, ook na de WIA-keuring door het UWV, werknemer van de corporatie. De corporatie blijft de plicht houden mee te werken aan de re-integratie van de 35-minner, zoals ook tijdens de eerste twee ziektejaren.

Gedurende die periode is al duidelijk geworden wat de beperkingen zijn van de werknemer en hebben werknemer en werkgever hun best gedaan om de werknemer weer aan het werk te krijgen. Binnen of buiten de corporatie. Het moment waarop de werknemer 35-minner wordt, is het moment waarop corporatie en 35-minner besluiten hoe verder te gaan. Er zijn twee mogelijkheden: aanpassing van de arbeidsovereenkomst of beëindiging van het dienstverband.

3. Wanneer kan de arbeidsovereenkomst van een 35-minner aangepast worden?
Als de 35-minner inmiddels aangepaste of andere passende arbeid verricht binnen de corporatie, dan is het raadzaam de arbeidsovereenkomst zo snel mogelijk aan te passen aan de nieuwe situatie. Daarbij hoort ook aanpassing van het salaris aan het mogelijk nieuwe niveau van de functie. Eventueel loonverlies komt voor rekening van de werknemer.

4. Wanneer en hoe kan het dienstverband van een 35-minner beëindigd worden?
Gedurende de eerste twee jaar ziekte geldt een opzegverbod, dus mag de corporatie de werknemer niet ontslaan. Tijdens de eerste twee jaar ziekte, maar ook daarna, is het uitgangspunt van de overheid dat de werknemer binnen de organisatie aangepast of ander passend werk gaat verrichten.

Als dat echt niet mogelijk is, ook niet via scholing, zoeken werkgever en werknemer naar een passende functie buiten de onderneming. Als ook dat niet lukt en alle drie partijen (werkgever, werknemer en UWV) delen de mening dat er voldoende re-integratie-inspanning is geleverd, dan is er geen ontslagvergunningsprocedure nodig voor beëindiging van het dienstverband. De arbeidsovereenkomst kan met wederzijds goedvinden worden beëindigd, zonder dat dit het recht van de 35-minner op een WW-uitkering in gevaar brengt.

5. Welke stimuleringsmaatregelen zijn er voor corporaties die een 35-minner in dienst willen nemen?
Om de instroom van 35-minners op de arbeidsmarkt te stimuleren, heeft de wetgever verschillende voorzieningen in het leven geroepen. Zo kan de werkgever gedurende de eerste vijf jaar van het dienstverband aanspraak maken op de zogenoemde no-riskpolis. Dit betekent voor corporaties die een 35-minner in dienst hebben genomen, dat zij gedurende vijf jaren bij ziekte van de 35-minner ten minste 70 procent van diens loon van het UWV ontvangen.

Ook kan de corporatie voor deze werknemers de premiekorting arbeidsgehandicapte werknemers toepassen in de aangifte loonheffingen. Een corporatie die een 35-minner met een WW-uitkering in dienst wil nemen, kan ook nog gebruikmaken maken van een proefplaatsing. De werknemer kan dan gedurende maximaal drie maanden met behoud van de WW-uitkering aan het werk.

Onitcha Ramautarsing is beleidsadviseur Werkgeverszaken bij Aedes, Hilversum.

Dit artikel is verschenen in Aedes-Magazine 2009/15-16