Wet Normering Topinkomens voor niet-bestuurders

Topfunctionarissen van woningcorporaties mogen per 1 januari 2016 niet meer dan 179.000 euro per jaar verdienen, volgens de Wet Normering Topinkomens (WNT). Dit geldt niet alleen voor bestuurders; de WNT geldt voor iedereen die leiding geeft aan een gehele (semi-)publieke organisatie. Bij sommige woningcorporaties kan dat bijvoorbeeld een vestigings- of locatiedirecteur zijn.

Voor topfunctionarissen van woningcorporaties geldt nu hetzelfde maximumbedrag dat sinds 1 januari 2015 voor bestuurders in andere (semi-)publieke sectoren geldt. De zogeheten ‘Blok-staffel’ blijft iets aangepast van kracht. Die regeling koppelt de grootte van een woningcorporatie (aantal woningen) en het inwoneraantal van de betreffende gemeente aan een maximumbeloning voor de directeur-bestuurder. De minister voegt nu de drie hoogste klassen in die staffelregeling samen. De beloningstabel ziet er daardoor als volgt uit:

Bezoldigingsklasse

Maximale bezoldiging

A

83.000

B

94.000

C

105.000

D

113.000

E

131.000

F

150.000

G

168.000

H

179.000


WNT voor alle medewerkers
Het kabinet is van plan de WNT ook voor niet-topfunctionarissen te laten gelden, van managers tot huismeesters. Minister Plasterk wil nog voor de zomer van 2016 een wetsvoorstel dat dit regelt naar de Tweede Kamer sturen. In de corporatiesector verdient geen enkele niet-topfunctionaris meer dan het WNT-maximum. Dit zou voor woningcorporaties dus slechts een theoretische betekenis hebben.

Maar voor de corporatiebranche bestaat ook een staffelregeling. Die bepaalt dat het maximumsalaris afhankelijk is van de grootte van de corporatie en de gemeente waar die actief is. Als de minister deze staffel ook voor niet-topfunctionarissen laat gelden, doorkruist dat afspraken in de CAO voor corporatiemedewerkers. Bovendien ontstaat dan een onwerkbare situatie: een huismeester bij een kleine corporaties zou slechts een fractie verdienen van wat een huismeester bij een grote corporatie verdient. Aedes vindt dit onaanvaardbaar en liet dit per brief aan de Tweede Kamer weten.

Kijk voor meer informatie over de WNT en woningcorporaties in het document Wet Normering Topinkomens tot nu toe. Aedes gaat in dit document onder meer in op de reikwijdte van de WNT, de maximumbedragen en het openbaarmakingsregime.