Wet- en regelgeving

Voorgestelde wijzigingen Arbowet

De Tweede Kamer heeft 13 september ingestemd met een voorgestelde wijziging van de Arbowet die naar verwachting begin 2017 in zal gaan. Het wetsvoorstel ligt nu bij de Eerste Kamer. Veruit de belangrijkste wijziging gaat over de rol en taken van de bedrijfsarts. Een andere belangrijke wijziging gaat over de preventiemedewerker.
 

Second opinion
Een werknemer die twijfelt over het oordeel van een bedrijfsarts kan om een second opinion van een andere bedrijfsarts vragen. Anders dan bij het deskundigenoordeel van het UWV kan het verzoek om een second opinion alleen van de medewerker komen. Bedrijfsartsen moeten zo’n verzoek altijd honoreren, tenzij er zwaarwegende argumenten zijn om dit niet te doen.

Preventiemedewerker
Onder het huidige recht is reeds verplicht dat elk bedrijf ten minste één preventiemedewerker in dienst heeft die de maatregelen gericht op de veiligheid en gezondheid binnen het bedrijf kan uitvoeren, zoals het (mede) opstellen en uitvoeren van de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). Het wetsvoorstel versterkt de positie van de preventiemedewerker. De preventiemedewerker krijgt een wettelijk recht op overleg met de arbodienstverlener en de bedrijfsarts. Naast het instemmingsrecht in de WOR over het takenpakket van de preventiemedewerker wil de regering in de wet regelen dat de OR instemmingsrecht krijgt over de persoon van de preventiemedewerker en zijn positionering in de organisatie. Deze instemming heeft betrekking op zowel de positie die een preventiemedewerker in de organisatie krijgt, als de persoon die deze taken toebedeeld krijgt.

Inwerkingtreding
Op 13 september 2016 heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel aangenomen. De Eerste Kamer heeft in oktober 2016 diverse vragen gesteld over het wetsvoorstel die nog moeten worden beantwoord. Hierdoor is de invoering van de gewijzigde Arbowet per 1 januari 2017 niet meer haalbaar. Het is nu aannemelijk dat de gewijzigde Arbowet per 1 juli 2017 van kracht is. Lopende arbodienstverleningscontracten zullen nog een jaar na inwerkingtreding van de wet ongewijzigd van kracht blijven.