Wet- en regelgeving

Update: Veranderingen in verlof en arbeidstijden

Update

Op 1 januari 2015 is de Wet Modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden in werking getreden. In dit artikel en in het schema wijzigingen Wet Arbeid en Zorg staan de belangrijkste gevolgen op een rij. De maatregelen uit de nieuwe wet hebben gevolgen voor alle verlofvormen uit de Wet Arbeid en Zorg, zoals ouderschapsverlof en bevallingsverlof. De wet heeft als doel om werk en zorg makkelijker met elkaar te kunnen combineren.

Update: Het schema Wijzigingen Wet Arbeid en Zorg is aangepast op 21 juni 2018

Kraamverlof in Rijksbegroting 2017
Met ingang van 1 juli 2017 kunnen vaders hun kraamverlof van twee dagen uitbreiden met drie dagen onbetaald verlof. Deze drie dagen gaan in mindering op het ouderschapsverlof. De werkgever kan het extra vaderverlof niet weigeren. Verder kunnen werknemers meteen het recht op ouderschapsverlof aanvragen. Zij hoeven daarvoor niet meer minimaal een jaar in dienst te zijn.

Bevallingsverlof en zwangerschapsverlof
Als een baby na de bevalling in het ziekenhuis moet blijven, duurt het bevallingsverlof (‘couveuseverlof’) langer. Het uitgangspunt is dat moeder en kind tien weken thuis kunnen doorbrengen, voordat de moeder weer aan het werk moet. Als de moeder tijdens het bevallingsverlof overlijdt, kan de partner het bevallingsverlof van de moeder overnemen. Verder is nieuw dat de moeder vanaf de zesde week na de bevalling het bevallingsverlof in deeltijd kan opnemen over een periode van maximaal 30 weken.
De regels over het zwangerschapsverlof wijzigen ook. Het zwangerschapsverlof bij een meerling wordt met vier weken uitgebreid. Dit zogenoemde meerlingen-verlof gaat 8 tot 10 weken voor de vermoedelijke datum van bevalling in. Hiermee wil het kabinet voorkomen dat zwangere vrouwen bij een meerling zich vanwege het korte (reguliere) verlof noodgedwongen ziekmelden. Vanaf 1 april 2016 krijgen deze vrouwen recht op een vervroeging van het zwangerschapsverlof.

Uitbreiding kraamverlof voor partners
Het bestaande kraamverlof van twee dagen wordt uitgebreid naar vijf dagen. Het kabinet werkt aan een wetsvoorstel dat regelt dat partners van moeders drie dagen extra verlof krijgen met een uitkering van het UWV. Deze uitbreiding van het verlof zal naar alle waarschijnlijkheid op 1 januari 2019 in werking treden.

Kort- en langdurend zorgverlof
Het kort- en langdurend zorgverlof wordt uitgebreid naar werknemers die zorgen voor broers en zussen, grootouders en kleinkinderen, huisgenoten of anderen in hun sociale omgeving, zoals vrienden en bekenden. Deze maatregel gaat pas per 1 juli 2015 in. Nu is kort- en langdurend zorgverlof nog slechts mogelijk voor de eigen ouder, de partner, het eigen kind, het kind van de partner of een pleegkind, waarbij bij de kinderen voor het kortdurend zorgverlof als extra vereiste geldt dat het kind inwonend moet zijn.
Ook wordt langdurend zorgverlof niet langer meer beperkt tot de verzorging van personen die levensbedreigend ziek zijn. Per 1 juli 2015 is langdurend zorgverlof ook mogelijk voor de noodzakelijke verzorging van een zieke. Voor kortdurend zorgverlof is dat nu al het geval.

Calamiteiten- en kortverzuimverlof
De regels voor het calamiteiten- en kortverzuimverlof worden verhelderd. Onvoorziene omstandigheden en arts- of ziekenhuisbezoeken van de werknemer zelf, of van anderen voor wie begeleiding door de werknemer noodzakelijk is, vallen voortaan onder het calamiteiten- en kortverzuimverlof.

Pleeg- en adoptieverlof
De periode waarin een werknemer adoptie- of pleegzorgverlof kan opnemen, gaat van 18 naar 26 weken. De duur van het verlof blijft vier weken, maar de werknemer hoeft het verlof niet meer in een aaneengesloten periode op te nemen.

Aanpassing arbeidsduur
Een verzoek om aanpassing van de arbeidsduur kan voortaan in tijd en aanvang wisselen. Dit betekent bijvoorbeeld dat een werknemer met een vijfdaagse 36-urige werkweek voor een periode van drie maanden kan verzoeken om een driedaagse 24-urige werkweek. Na deze periode geldt weer het oude arbeidspatroon. Ook kan de werknemer vanaf 1 januari 2015 elk jaar in plaats van één keer per twee jaar vragen om een aanpassing van de werktijden. Als er sprake is van onvoorziene omstandigheden (bijvoorbeeld bij plotselinge ziekte gezinslid) kan er afgeweken worden van het maximum van één keer per jaar en de termijn waarbinnen de aanvraag ingediend moet worden.

Bekijk het schema wijzigingen Wet Arbeid en Zorg.