Wet- en Regelgeving

Nieuwe tegemoetkoming laagbetaald werk

Als u per 2017 een werknemer in dienst neemt die het wettelijk minimumloon of net iets meer verdient, krijgt u voor hem of haar het lage-inkomensvoordeel. Dit is een nieuwe maatregel uit de Wet tegemoetkomingen loondomein.

Het kabinet wil hiermee de kansen op werk voor mensen met een laag inkomen vergroten. Het kabinet introduceert een tegemoetkoming voor werkgevers die mensen aannemen met een loon tussen 100 en 120 procent van het minimumloon; het zogenaamde lage-inkomensvoordeel. Deze tegemoetkoming per 2017 verlaagt de loonkosten, waardoor de kansen op werk toenemen zonder de inkomenspositie van deze mensen aan te tasten. Het kabinet verwacht dat deze impuls van circa 500 miljoen euro positief is voor zowel werknemers als werkgevers.

Voorwaarden tegemoetkoming
Er zijn twee aanvullende voorwaarden voor het gebruik van deze maatregel. De werknemer moet minimaal 1.248 verloonde uren hebben in het jaar waarin de werkgever gebruik wil maken van de maatregel. En daarnaast mag de werknemer nog niet de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt.

Hoogte tegemoetkoming
Voor werknemers die 100 tot 110 procent van het minimumloon verdienen, ontvangt de werkgever maximaal 2.000 euro per werknemer per jaar. Voor werknemers die 110 tot 120 procent van het minimumloon verdienen, is dit bedrag maximaal 1.000 euro per werknemer.
De Wet tegemoetkomingen loondomein is op 22 december 2015 door de Eerste Kamer aangenomen. Dit wetsvoorstel maakt deel uit van het pakket Belastingplan 2016.

CAO Woondiensten
In artikel 4.10 van de CAO Woondiensten is opgenomen dat een werknemer die in het kader van een subsidieregeling in dienst komt van de werkgever alleen recht heeft op het minimumloon. Voor deze groep werknemers kunt u mogelijk per 2017 het lage-inkomensvoordeel ontvangen.