Wet- en Regelgeving

Vereenvoudiging pensioenregeling

Met ingang van 1 januari 2017 zijn er wat wijzigingen en vereenvoudigingen in de pensioenregeling. In dit artikel staan ze op een rijtje.

Pensioenpremie heffen over de re-integratievergoeding
Met ingang van 1 januari 2017 moet over de 20 procent re-integratievergoeding premie betaald worden. Over deze vergoeding wordt namelijk ook pensioen opgebouwd. Vroeger was dit premievrij maar dit wijzigt per 1 januari. De werkgeverslasten nemen hierdoor iets toe en de werknemer houdt netto iets minder over van de uitbetaalde re-integratievergoeding. In totaal moeten de werkgever (17,19 procent) en werknemer (7,81 procent) samen 25 procent over deze vergoeding betalen. Deze cijfers zijn gebaseerd op 2016. De lasten van de werkgever stijgen met 3,44 procent (17,19 procent van de 20 procent re-integratievergoeding). Wanneer komt een werknemer in aanmerking voor 20 procent re-integratievergoeding? Tijdens het tweede ziektejaar betaalt de werkgever aan een zieke werknemer 70 procent van het totale laatstverdiende brutoloon. Bij succesvolle re-integratie in het tweede ziektejaar betaalt de werkgever aan de werknemer (met terugwerkende kracht over de periode dat de werknemer inspanning heeft verricht voor de re-integratie) een aanvulling van 20 procent van het laatstverdiende brutoloon.

Geen pensioenpremie meer heffen over de bereikbaarheidsvergoeding voor de arbeidsongeschiktheidspensioenregeling en de FLOW-regeling
Met ingang van 1 januari 2017 is besloten om de bereikbaarheidstoeslag te schrappen uit de premiegrondslag én uit de pensioengrondslag. Deze toeslag is nu niet pensioengevend en/of premie dragend voor de ouderdomspensioenregeling maar wél voor het arbeidsongeschiktheidspensioen. Concreet betekent dit dat de bereikbaarheidstoeslag niet meer wordt meegerekend in de vaststelling van de uitkeringsgrondslag voor het arbeidsongeschiktheidspensioen. Deelnemers die op of nà 1 januari 2017 arbeidsongeschikt raken ontvangen daardoor een lager arbeidsongeschiktheidspensioen dan nu het geval zou zijn. Werkgever en werknemer betalen daardoor minder pensioenpremie. Daarnaast is besloten om vanaf 1 januari 2017 bij deze deelnemers over de bereikbaarheidstoeslag ook geen FLOW-premie (Fonds Leren en Ontwikkelen Wooncorporaties) meer in rekening te brengen.