Uitspraken Commissie CAO-zaken

Corporaties en werknemers (of ondernemingsraden) die een verschil van mening hebben over bepalingen in de CAO-Woondiensten, kunnen de Commissie CAO-zaken vragen om een oordeel. In de Commissie zijn zowel Aedes als de vakbonden vertegenwoordigd.

De uitspraken van de Commissie geven de juiste interpretatie weer van bepalingen in de CAO-Woondiensten.
Hieronder staan de meest recente (geanonimiseerde) uitspraken in interpretatiegeschillen:
- ​Bereikbaarheidsdienst en toeslag werken buiten de normale werktijden
- Aanvulling WW-uitkering bij onvrijwillig ontslag
- Gratificatie bij dienstjubileum

Procedure
Geschillen kunnen alleen schriftelijk worden ingediend bij de Commissie. Bij functiewaarderingsgeschillen verloopt de indiening via Aedes (voor werkgevers) of via één van de werknemerspartijen bij de CAO (voor werknemers). In artikel 1.4 tot en met 1.6 en bijlage 1 van de CAO Woondiensten 2014 – 2016 staan de overige voorwaarden waaraan een verzoek aan de Commissie CAO-zaken moet voldoen. Desgewenst is vooraf overleg mogelijk met de secretaris van de commissie.

Contactgegevens
Commissie CAO-zaken
Postbus 93121
2509 AC Den Haag

Commissie CAO-zaken is ontstaan uit De Commissie Interpretatie en Dispensatie en de Commissie Geschil en Onderhoud Handboek
Uitspraken van de Commissie CAO-zaken over: 
Invloed opname ouderschapsverlof op hoogte jubileumgratificatie (december 2020)
Gevolgen arbeidsduurvermindering voor hoogte loopbaanontwikkelingsbudget (november 2020)
Bereikbaarheidsdienst en toeslag voor werken buiten normale werktijden (juni 2017)
- ​Interpretatiegeschil aanvulling WW (september 2014) 
- Gratificatie bij dienstjubileum (juli 2014) 
- Aanvulling bij succesvolle re-integratie 
- Afspreken verschoven werktijden 
- Salarisgroei en ziekte 
- Overwerk 
Arbeidsomstandigheden

Uitspraken van de Commissie Interpretatie en Dispensatie over:
Loopbaanontwikkelingsbudget
- Samenloop feestdagen en roostervrije dagen 
- Verlof bij huwelijk of geregistreerd partnerschap 
- Verschoven werktijden