Onderhandelingsresultaat CAO Woondiensten 2019-2020

De afgelopen tijd hebben CAO-partijen achter de schermen hard gewerkt om een oplossing te vinden voor de vastgelopen CAO-onderhandelingen. Dit heeft geresulteerd in een onderhandelingsresultaat voor een nieuwe CAO Woondiensten van 1 januari 2019 tot 31 december 2020. Aedes, FNV Bouwen & Wonen, CNV Vakmensen en De Unie bereikten dit resultaat tijdens de vijfde onderhandelingsronde op donderdag 4 juli 2019.

Loonsverhoging
In het onderhandelingsakkoord staat dat werknemers van woningcorporaties per 1 april 2019 (met terugwerkende kracht) een structurele loonsverhoging krijgen van 3,25 procent. Met ingang van 1 januari 2020 worden de lonen met 2,25 procent verhoogd.

Compensatie PAWW-premie 
Werkgevers compenseren in de periode 1 juli 2019 tot en met 31 december 2022 de premie voor de reparatie van de versobering van de WW/WGA-uitkering in de vorm van een (bruto)toeslag. Deze premie bedraagt in 2019 0,3 procent. De premies voor 2020-2022 zijn nog niet vastgesteld. Mochten de premies in 2020, 2021, 2022 hoger uitvallen dan respectievelijk 0,4 procent, 0,5 procent en 0,6 procent dan komt het meerdere ten laste van de werknemer. CAO-partijen zullen medio 2022 in overleg treden over de betaling van de toeslag vanaf 1 januari 2023.

Onderzoek Handboek Functie-indeling Woondiensten
Verder hebben CAO-partijen afgesproken gedurende de looptijd van deze CAO een gezamenlijk onderzoek uit te voeren naar het Handboek Functie-indeling Woondiensten. Kern van het onderzoek is de vraag of er een onderhoudsslag (qua vorm en inhoud) noodzakelijk is. CAO-partijen nemen na dit onderzoek een beslissing over het al dan niet aanpassen van het Handboek. 

Overige afspraken

  • De werkgever vergewist zich ervan dat detacherings- en payrollkrachten (net als uitzendkrachten (artikel 2.7 CAO Woondiensten) dezelfde beloning ontvangen als medewerkers die vallen onder de CAO Woondiensten. Ook mogen zij deelnemen aan functiegebonden scholing (10.1.1 CAO Woondiensten). 
  • Medewerkers die bij een corporatie structurele arbeid verrichten op basis van een flexibel contract (uitzendkrachtarbeid, detachering, payrollconstructie) krijgen met ingang van 1 augustus 2019, bij gebleken geschiktheid, na één jaar een arbeidsovereenkomst bij de corporatie.
  • Leidinggevende en medewerker bespreken - als mantelzorg aan de orde is - maatwerkoplossingen voor mantelzorgtaken van de medewerker.
  • CAO-partijen ondersteunen het project Sociale Partners sámen vóór Duurzame Inzetbaarheid.
  • De verdeling van de pensioenpremie tussen werkgever en werknemer blijft gedurende de looptijd van de CAO ongewijzigd.
  • Tot slot hebben CAO-partijen afgesproken dat de onderhandelingen voor de CAO Woondiensten 2021 uiterlijk 1 oktober 2020 zullen starten. 

Vervolg
CAO-partijen leggen het onderhandelingsresultaat de komende tijd voor aan hun eigen achterban. Het bestuur van Aedes bepaalt, na de leden te hebben gehoord en een advies van de Bestuursadviescommissie arbeidsvoorwaarden (BAC), of ze instemmen met het onderhandelingsresultaat. Berichtgeving hierover volgt eind augustus via Aedes.nl.
 
Schalen C tot en met H en O
Corporatiemedewerkers in de salarisschalen C tot en met H en O, wiens salaris op of boven het eindniveau van nieuwkomers ligt, krijgen te maken met een aanpassingsbedrag op de loonsverhoging. Deze afspraak is door CAO-partijen in de CAO Woondiensten 2017-2018 gemaakt (artikel 4.4.3 CAO). Nieuwkomers krijgen niet te maken met een aanpassingsbedrag. Een nieuwkomer is een werknemer die op of na 1 augustus 2018 bij de werkgever in dienst is getreden en die 6 maanden voor indiensttreding geen werkzaamheden als werknemer of inleenkracht voor een werkgever heeft verricht.

Downloads
De volgende documenten kunnen hieronder worden gedownload: