Nieuws

Update: Publicatie onderhandelingsresultaat CAO Woondiensten 2017-2018

Update

Er ligt een onderhandelingsresultaat voor een tweejarige CAO Woondiensten van 1 januari 2017 tot en met 31 december 2018. Aedes, FNV Bouwen & Wonen, CNV Vakmensen en De Unie bereikten dit resultaat op dinsdag 24 april 2018, na een lang en intensief traject en stakingsacties. Henk Peter Kip, eerste onderhandelaar voor de werkgevers, is er tevreden over: ‘Er ligt nu een aantrekkelijk arbeidsvoorwaardenpakket voor alle leeftijden dat bovendien past bij onze sociale opdracht als branche.’

UPDATE: Het onderhandelingsresultaat met een toelichting zijn toegevoegd aan dit artikel.

 

Onderhandelingsresultaat en toelichting
• Onderhandelingsresultaat CAO Woondiensten 2017-2018, 24 april 2018
Toelichting op het onderhandelingsresultaat CAO Woondiensten 2017-2018

Loonsverhoging
Alle corporatiemedewerkers krijgen met ingang van 1 augustus 2018 een structurele loonsverhoging van 3 procent. Daarnaast ontvangen zij een eenmalige uitkering van 1,5 procent in juni 2018.

Passende beloning
CAO-partijen hebben een belangrijke stap gezet naar marktconformiteit. De nieuwe beloningsafspraken dragen er aan bij dat corporaties ook in de toekomst kunnen blijven zorgen voor goede en betaalbare woningen voor mensen met een laag inkomen:

  • De salarisschalen C t/m H en O krijgen een lager maximum. Dit nieuwe maximum gaat gelden voor nieuwe medewerkers in de branche.
  • Corporatiemedewerkers waarvan hun huidige salaris op of boven dit nieuwe maximum ligt, ontvangen vanaf 2019 tot en met maximaal 2025, hun structurele loonsverhoging verminderd met een zogenaamd ‘aanpassingsbedrag’.
  • Aan de onderkant van het loongebouw worden vier nieuwe treden toegevoegd.

Scholing en ontwikkeling
CAO-partijen stimuleren corporatiemedewerkers om zichzelf te blijven ontwikkelen. Dit zogenaamde ‘een leven lang leren’ maakt voortaan een vast onderdeel uit van de functionerings- en beoordelingscyclus. Ook wordt van medewerkers verwacht dat zij met ondersteuning van hun leidinggevende een opleidingsplan opstellen.

Voorheen konden corporatiemedewerkers van 55 jaar en ouder met hun individueel loopbaanontwikkelingsbudget extra roostervrije uren kopen. Deze mogelijkheid is in de nieuwe CAO vanaf 1 januari 2019 buiten werking gesteld.

Invoering generatiepact
Met ingang van 1 januari 2019 introduceren de CAO-partijen een generatiepact. Hierbij krijgen corporatiemedewerkers van 63 jaar en ouder de mogelijkheid om minder te gaan werken met behoud van volledige pensioenopbouw. Het generatiepact heeft een looptijd van drie jaar. Corporaties zijn verplicht om de vrijgekomen formatie op brancheniveau te herbezetten met medewerkers van 35 jaar of jonger.

Moderne arbeidsvoorwaarden
CAO-partijen spraken af dat met ingang van 1 augustus 2018:

  • Corporatiemedewerkers één dag betaald verlof krijgen als ze gaan trouwen of als ze zich laten registreren als partner.
  • Vaders het recht krijgen op vijf dagen betaald verlof bij de geboorte van hun kind.
  • Werkgevers het werkgeversdeel van de pensioenpremie betalen gedurende het ouderschapsverlof van corporatiemedewerkers.
  • Corporatiemedewerkers bij kortdurend zorgverlof 85 procent van hun brutoloon ontvangen.​

Resultaat
De tekst van het onderhandelingsresultaat en een toelichting daarop kunt u in dit artikel downloaden. Hierin leest u meer over de afspraken over onder andere een passende beloning in branche, arbeidsplaatsen voor mensen met een arbeidsbeperking, maatregelen op het gebied van preventie van werkdruk, een intentieverklaring bij een contract voor bepaalde tijd, het vervallen van het fietsenplan en de verhoging van de leeftijdsgrens van de ontziemaatregelen.

Proces
Hoe gaat het nu verder? CAO-partijen leggen het onderhandelingsresultaat voor aan hun eigen achterban. Aedes organiseert hiervoor op 22 mei een ledenraadpleging voor directeur-bestuurders waarin zij hen informeert over de inhoud van de CAO en vraagt naar hun mening over het behaalde resultaat. De Bestuursadviescommissie Arbeidsvoorwaarden Woningcorporaties (BAC) bespreekt op 28 mei het onderhandelingsresultaat en adviseert het Aedes-bestuur hierover.

Het Aedes-bestuur bepaalt uiteindelijk of ze akkoord gaat met het resultaat waarbij ze het advies van de BAC en de reacties van de leden betrekken. Na eventuele goedkeuring door het Aedes-bestuur worden in het land verschillende informatiebijeenkomsten voor P&O’ers en leidinggevenden georganiseerd.

Bij vragen kunt u contact opnemen met de werkgeverstelefoon op (06) 537 593 43.

Downloads
Onderhandelingsresultaat CAO Woondiensten 2017-2018, 24 april 2018
Toelichting op het onderhandelingsresultaat CAO Woondiensten 2017-2018