Proces

Nieuwe CAO Woondiensten een feit

Het onderhandelingsresultaat CAO Woondiensten 2017-2018 is door werkgeverspartij Aedes en werknemerspartijen FNV Bouwen & Wonen, CNV Vakmensen en De Unie goedgekeurd. Dit betekent dat er definitief een nieuwe CAO is voor de woningcorporatiebranche. De CAO Woondiensten loopt met terugwerkende kracht van 1 januari 2017 tot en met 31 december 2018 en geldt voor ruim 25.000 medewerkers.

Het onderhandelingsresultaat met een toelichting daarop kunt u onderaan dit artikel downloaden.

Loonsverhoging
Alle corporatiemedewerkers krijgen met ingang van 1 augustus 2018 een structurele loonsverhoging van 3 procent. Daarnaast ontvangen zij een eenmalige uitkering van 1,5 procent in juni 2018.

Passende beloning
CAO-partijen hebben een belangrijke stap gezet naar marktconformiteit. De nieuwe beloningsafspraken dragen er aan bij dat corporaties ook in de toekomst kunnen blijven zorgen voor goede en betaalbare woningen voor mensen met een laag inkomen:

  • De salarisschalen C t/m H en O krijgen met ingang van 1 augustus 2018 een lager maximum. Dit nieuwe maximum gaat gelden voor nieuwe medewerkers in de branche.
  • Corporatiemedewerkers waarvan hun huidige salaris op of boven dit nieuwe maximum ligt, ontvangen vanaf 2019 tot en met maximaal 2025, hun structurele loonsverhoging verminderd met een zogenaamd ‘aanpassingsbedrag’.
  • Aan de onderkant van het loongebouw worden vier nieuwe treden toegevoegd.

Scholing en ontwikkeling
CAO-partijen stimuleren corporatiemedewerkers om zichzelf te blijven ontwikkelen. Dit zogenaamde ‘een leven lang leren’ maakt voortaan een vast onderdeel uit van de functionerings- en beoordelingscyclus. Ook wordt van medewerkers verwacht dat zij met ondersteuning van hun leidinggevende een opleidingsplan opstellen.

Voorheen konden corporatiemedewerkers van 55 jaar en ouder met hun individueel loopbaanontwikkelingsbudget extra roostervrije uren kopen. Deze mogelijkheid is in de nieuwe CAO vanaf 1 januari 2019 buiten werking gesteld.

Invoering generatiepact
Met ingang van 1 januari 2019 introduceren de CAO-partijen een generatiepact. Hierbij krijgen corporatiemedewerkers van 63 jaar en ouder de mogelijkheid om minder te gaan werken met behoud van volledige pensioenopbouw. Het generatiepact heeft een looptijd van drie jaar. Corporaties zijn verplicht om de vrijgekomen formatie op brancheniveau te herbezetten met medewerkers van 35 jaar of jonger.

Bij vragen kunt u contact opnemen met de werkgeverstelefoon op (06) 537 593 43.

Downloads
Onderhandelingsresultaat CAO Woondiensten 2017-2018, 24 april 2018
Toelichting op het onderhandelingsresultaat CAO Woondiensten 2017-2018