Proces

Stand van zaken CAO beloningsonderzoek

CAO-partijen hebben in het onderhandelingsresultaat voor de CAO Woondiensten 2014-2016 afgesproken een beloningsonderzoek uit te voeren. Naar verwachting is dit onderzoek in december 2016 afgerond. De resultaten van dit begrotingsonderzoek zijn van belang bij de voorbereiding van de CAO-onderhandelingen 2017. Naar verwachting starten de CAO-onderhandelingen in februari/maart 2017. 

CAO-partijen hebben in het onderhandelingsresultaat voor de CAO Woondiensten 2014-2016 afgesproken een beloningsonderzoek uit te voeren. Het onderzoek bevat drie onderzoeksvragen: 

  1. In hoeverre is het loongebouw van de CAO Woondiensten concurrerend  met de loongebouwen van een aantal arbeidsmarktconcurrenten in de (semi)publieke sector? 
  2. Of en op welke wijze levert het onderbrengen van de beloning van de directeur-bestuurder in de CAO Woondiensten een bijdrage aan evenwichtige beloningsverhoudingen in de sector?
  3. Hoe staat het met de marktconformiteit van het loongebouw van de CAO Woondiensten  in relatie tot de marktconformiteit van de bezoldiging van directeur-bestuurders? 

Begeleidingscommissie
Ter begeleiding van dit onderzoek hebben CAO-partijen  een commissie ingesteld. In deze commissie zitten drie vertegenwoordigers van werkgeverszijde en drie vertegenwoordigers namens de vakbonden. De  begeleidingscommissie is in februari 2016 gestart met het vaststellen van de uitgebreide opdrachtformulering. Daarnaast is een Programma van Eisen opgesteld waaraan het onderzoeksbureau moest voldoen dat het beloningsonderzoek  zou gaan uitvoeren. Vervolgens heeft de begeleidingscommissie  de sectoren c.q. bedrijven uit de (semi)publieke sector gekozen  waarmee  de beloning vergeleken zou worden: gemeenten, provincies, ROC’s, UWV, SVB, AFM, GasUnie, Havenbedrijf Rotterdam, NS, Eneco. 

Uitvoering van het onderzoek
In juni  2016 heeft Hay Group  de opdracht gekregen het onderzoek uit te voeren. In een eerder bericht informeerden wij u daar al over. De begeleiding van het onderzoek is een intensief traject. De eerste resultaten van het onderzoek die de begeleidingscommissie in de loop van september heeft ontvangen, zijn besproken. Naar aanleiding hiervan heeft de commissie aan Hay nog een aantal vragen ter verduidelijking gesteld. Er hebben inmiddels tien vergaderingen plaatsgevonden en er staat vermoedelijk nog één vergadering op stapel.  Het onderzoek wordt  naar alle waarschijnlijkheid in december 2016  afgerond.

Resultaten van het onderzoek
De resultaten van het beloningsonderzoek  zijn van groot belang bij de voorbereiding van de CAO-onderhandelingen 2017. Zij zullen een rol spelen bij het bepalen van de inzet van CAO-partijen voor de komende onderhandelingen. Na publicatie van de resultaten van het onderzoek  zal met de Bestuursadviescommmissie Arbeidsvoorwaarden woningcorporaties (BAC) een concept werkgeversinzet geformuleerd worden. Deze concept inzet zal aan de leden worden voorgelegd. Aan de hand van de reacties van de leden zal de BAC een advies over de definitieve werkgeversinzet aan het Aedes-bestuur voorleggen. Het bestuur zal over de uiteindelijke inzet beslissen. Nadat dit traject is afgerond kunnen de CAO-onderhandelingen 2017 starten. Dit zal naar verwachting in februari/maart 2017 zijn.