Buitengewoon verlof in de CAO Woondiensten

Een werknemer kan recht hebben op buitengewoon verlof. Het buitengewoon verlof is opgenomen in hoofdstuk 8 van de CAO Woondiensten en is een aanvulling op de verlofregelingen in de Wet Arbeid en Zorg. Het buitengewoon verlof regelt bijzondere situaties waarbij een werknemer recht heeft op betaald verlof.

Limitatieve opsomming
De lijst met bijzondere situaties staat in hoofdstuk 8 van de CAO en is een limitatieve opsomming. Dat wil zeggen dat er geen recht op buitengewoon verlof bestaat in andere situaties dan genoemd in hoofdstuk 8 van de CAO. Zo heeft een werknemer geen recht op betaald verlof bij het aangaan van een huwelijk of geregistreerd partnerschap. Een werknemer kan in dat geval uiteraard wel vakantieverlof of eventueel onbetaald verlof opnemen.

De CAO onderscheidt onderstaande situaties waarin een werknemer recht kan hebben op buitengewoon verlof. Een werkgever kan dit buitengewoon verlof in dat geval niet weigeren.
• Verlof bij overlijden (artikel 8.1 CAO Woondiensten)
• Verlof voor het regelen van een uitvaart (artikel 8.2 CAO Woondiensten)
• Verlof bij ziekenhuisopname en artsbezoek (artikel 8.3 CAO Woondiensten)
• Verlof bij verhuizing (artikel 8.4 CAO Woondiensten)
• Verlof voor vergaderingen (artikel 8.5 CAO Woondiensten)

Werkdag
In het algemeen geldt dat buitengewoon verlof alleen wordt verleend wanneer de in de CAO genoemde situatie zich voordoet én deze op een werkdag van de werknemer valt. Valt het buitengewoon verlof op een roostervrije dag van een werknemer, dan heeft hij geen recht op compensatie in tijd of geld. Het buitengewoon verlof is niet naar rato van het dienstverband.

Doorbetaling salaris
De specifieke voorwaarden waaronder de werknemer recht heeft op buitengewoon verlof staan genoemd in hoofdstuk 8 van de CAO. Wanneer de werknemer buitengewoon verlof opneemt heeft hij recht op 100 procent doorbetaling van het salaris.