Agressie-aanpak bij woningcorporaties op orde

Woningcorporaties hebben hun beleid om medewerkers te beschermen tegen agressie en geweld goed op orde. Ze ondernemen actie bij incidenten en volgen procedures om deze te voorkomen. Dit blijkt uit de herinspecties eind 2015 en begin 2016 van de Inspectie SZW. Aedes ondersteunt corporaties via de FLOW Arbo Portal met diverse praktische hulpmiddelen om het werk zo veilig mogelijk te maken.

De herinspecties waren gericht op naleving van de bepalingen over agressie en geweld uit de Arbeidsomstandighedenwet. In totaal werden 49 van de 75 corporaties die in 2013/2014 in overtreding waren, opnieuw geïnspecteerd.

Aandachtspunten
De Inspectie constateert dat corporaties de gevolgen voor hun medewerkers van bepaalde maatschappelijke ontwikkelingen niet altijd onderkennen. Denk hierbij aan het langer zelfstandig wonen van ouderen, meer GGZ-cliënten in reguliere huisvesting en de toestroom van vluchtelingen. Scholing van medewerkers in de benadering van deze doelgroepen zou daarbij kunnen helpen. Verder wijst de Inspectie op een toenemende gezondheidsrisico bij sterk vervuilde woningen.

Tevreden
Aedes is tevreden met dit resultaat. De branchevereniging vindt dat corporaties moeten zorgen voor een veilige en gezonde werkplek voor hun werknemers en hen voldoende moeten beschermen tegen agressie en geweld. Met goede procedures kunnen incidenten beter worden aangepakt en vaak zelfs voorkomen. Het signaal van de Inspectie over de toegenomen overlast door verwarde huurders is al langer bekend bij Aedes. Corporaties zetten samen met het landelijk Aanjaagteam Verwarde Personen en regionale stakeholders in op een veilige leef- en werkomgeving voor bewoners en corporatiemedewerkers. De komende tijd blijft het onderwerp de aandacht houden.

Hulpmiddelen
Aedes ondersteunt corporaties via de FLOW Arbo Portal met diverse praktische hulpmiddelen om het werk zo veilig mogelijk te maken. Van een stappenplan aanpak agressie tot een lijst met hulpmiddelen zoals (model)huisregels, een voorbeeld van een agressietraining, richtlijnen voor veilige baliewerkplekken en een branchespecifieke RI&E. Ook zijn er FLOW Arbo-werkboeken met hulpmiddelen waarmee corporaties hun verplichtingen op Arbogebied kunnen nakomen en is er de mogelijkheid tot individuele stresscoaching.

Meer informatie
Meer informatie over de hulpmiddelen is te vinden op www.flowarboportal.nl. Leden kunnen ook contact opnemen met de adviesdesk van FLOW Arbo Portal via 0183 354 129 of info@flowarboportal.nl. Of bellen met de werkgeverstelefoon van Aedes. Deze telefonische dienst is op werkdagen te bereiken van 8.30 tot 17.00 uur via 06 537 593 43.