Nieuws

Leden Aedes stemmen vóór Convenant Informatievoorziening

De leden van Aedes hebben ingestemd met het concept Convenant Verbeteren Informatievoorziening Woningcorporatiesector. Dit deden zij tijdens het Aedes-verenigingscongres op 23 november 2017. Met deze instemming kan Aedes het convenant tekenen en samen met het ministerie van BZK, Aw en WSW aan de slag met de uitvoering ervan. Doel van het convenant is dat corporaties over vijf jaar hun bedrijfsmatige gegevens met één druk op de knop kunnen aanleveren.

Het convenant bevat afspraken om de kwaliteit van de verantwoordings- en prognose-informatie (dVi en dPi) te verbeteren en de uitwisseling van deze informatie efficiënter te laten verlopen. De administratieve lasten van corporaties zullen daardoor flink dalen; de komende tijd nemen de door corporaties aan te leveren gegevens elk jaar met 10 procent af. Naast Aedes ondertekenen op korte termijn ook het ministerie van BZK, de Autoriteit woningcorporaties (Aw) en Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) het convenant. Aedes werkt nauw samen met CorpoNet bij de uitvoering van het convenant. Een zogeheten ‘ketenteam’ gaat namens de ondertekenende partijen aan de slag met de uitwerking van het convenant.

Standard Business Reporting voor alle corporaties
In het convenant is opgenomen dat Standard Business Reporting (SBR) de standaard wordt voor zowel het jaarverslag als dVi en dPi. SBR is een (inter)nationale standaard voor de uitwisseling van bedrijfsmatige rapportages, die de Nederlandse overheid gebruikt. Met SBR worden de gegevens in de administratie van corporaties op een standaard manier vastgelegd, op basis van een eenduidige begripsbepaling (taxonomie). Dit maakt uitwisseling van die gegevens eenvoudiger.

CorpoData verdwijnt
CorpoData verdwijnt. Dat is het platform waar nu nog de uitwisseling van gegevens plaatsvindt. Het is de bedoeling dat corporaties voor de aanlevering van dPi 2018 niet meer CorpoData hoeven te gebruiken, maar de gegevens direct bij de Aw kunnen aanleveren (system-to-system), via Digipoort: de centrale waar het digitale berichtenverkeer voor de overheid afgehandeld wordt. Voor corporaties die liever niet de gegevens direct bij de Aw aanleveren, komt er de mogelijkheid om dit via een in te richten SBR-portal te doen.

De ondertekenaars van het convenant zorgen ervoor dat corporaties, als zij dat willen, op termijn de gevraagde gegevens met één druk op de knop kunnen versturen aan Aw, WSW, of andere informatievragende partijen. Maar het is aan corporaties zelf of zij dat willen. Het convenant regelt alleen dat het mogelijk is.

Alle partijen vragen minder informatie op
De Aw en het WSW ontwikkelen een set aan gegevens die zij van corporaties nodig hebben (verticaal toezichtsmodel). En zorgen ervoor dat de informatie die zij opvragen, zoveel mogelijk overeenkomt. Gevolg is dat corporaties minder gegevens hoeven te verzamelen en versturen. De set aan gegevens die Aw en WSW samenstellen, toetsen zij uiterlijk eind 2018 op nut en noodzaak. Ook BZK en Aedes zullen hun informatiebehoefte hierop toetsen. 

Projectteam
Als alle partijen het convenant hebben ondertekend, geeft kwartiermaker Hans Blokpoel het programma vorm en inhoud. Blokpoel en het ketenteam stellen samen een plan van aanpak op. Meer info over het programma volgt snel.