Vereniging

Verenigingscongres: aan de slag met de Routekaart CO2-neutraal 2050

Bestuurders van woningcorporaties die lid zijn van Aedes hebben met elkaar gesproken over hun opgave naar CO2-neutrale woningen in 2050. Tijdens het verenigingscongres zijn de resultaten van de Aedes-benchmark 2017 gepresenteerd en verder kwamen aan de orde: de begroting 2018, de evaluatie permanente educatie en de herbenoeming van een bestuurslid. Het halfjaarlijkse Aedes-verenigingscongres vond plaats op 23 november 2017 in Harderwijk.

Bij aanvang stond het congres stil bij het overlijden van bestuurslid Bert Keijts op 27 september 2017. 

Daarna ging Aedes-voorzitter Marnix Norder in op politieke actualiteiten en gaf hij een stand van zaken van de Woonagenda. Norder liet zich positief uit over het regeerakkoord waarin ruimte is voor lokaal maatwerk in het werk van woningcorporaties en voor een eigen koers in de verduurzaming van hun woningen. Hij ziet in het akkoord ook een uitnodiging aan corporaties om een rol te spelen in het aanbod van middeldure huurwoningen. En een uitdaging om als maatschappelijk partner lokaal aan de slag te gaan met bijvoorbeeld schuldsanering en wonen en zorg.

Duurzaamheid
Aedes-bestuurslid Wim Hazeu gaf een stand van zaken vanuit de coalitie Duurzaamheid. In de Woonagenda hebben corporaties afgesproken dat ze in 2018 een plan van aanpak aanleveren hoe hun woningvoorraad in 2050 CO2-neutraal wordt. Aedes heeft de afgelopen maanden onder andere in regionale bijeenkomsten gewerkt aan een format van zo’n plan van aanpak: de Routekaart CO2-neutraal 2050 en een routeplanner met voorbeelden voor beleid voor elke route. Uit de tafeldiscussies tussen Aedes-leden tijdens het congres bleek een positief gevoel over de routekaart, een goed instrument om verduurzamingsresultaten bij te houden en te delen.

Om versnelling in de verduurzaming te bereiken worden er energiecoaches opgeleid: corporatiemedewerkers die twee of drie andere corporaties in hun regio helpen bij het maken van een plan van aanpak. Een coach aanmelden of aanvragen kan via www.aedes.nl/CO2neutraal2050.

Verbeteren informatievoorziening
Op het congres is unaniem ingestemd met het concept Convenant Verbeteren Informatievoorziening Woningcorporatiesector. Aedes kan nu het convenant tekenen en samen met het ministerie van BZK, Aw en WSW aan de slag met de uitvoering ervan. Doel van het convenant is dat corporaties over vijf jaar hun bedrijfsmatige gegevens met één druk op de knop kunnen aanleveren.

Benchmark 2017
Voor de vierde keer werd de Aedes-benchmark gepresenteerd, waaraan 303 woningcorporaties meededen. Uit de cijfers blijkt dat huurders tevredener zijn over de dienstverlening van woningcorporaties. De Aedes-benchmark 2017 laat ook een verdere daling van de beïnvloedbare bedrijfslasten zien; met 150 miljoen euro in 2016, ruim 60 euro per huurwoning. Verder zijn huurwoningen energiezuiniger en zijn er meer betaalbare huizen. 

Verenigingszaken
Tijdens het congres is Arjen Jongstra, directeur-bestuurder van Ons Huis in Apeldoorn, herbenoemd als lid van het bestuur van Aedes. 
Verder stelden de leden van Aedes de begroting en de contributieregeling 2018 vast, namen zij een voorstel aan voor digitaal stemmen en stemden zij in met enkele wijzigingen in het geëvalueerde systeem van permanente educatie.

Aansluitend aan het verenigingscongres is de Corporatiedag 2017: Slimmer en beter voor elkaar! De middag staat helemaal in het teken van vernieuwing, innovatie en samenwerking. Tijdens het congres en de Corporatiedag wordt op het congresterrein in één dag een huis neergezet.

Downloads