Woningcorporaties: onder welke voorwaarden zijn Klimaatakkoord en Huurakkoord haalbaar?

Bestuurders van woningcorporaties hebben in een collegiale sfeer met elkaar gesproken over het eventueel sluiten van een Klimaatakkoord en een Sociaal Huurakkoord. Dat deden zij op het halfjaarlijkse Aedes-verenigingscongres. Daarnaast was de evaluatie van de Woningwet aan de orde, werd voor de vijfde keer de Aedes-benchmark gepresenteerd en stonden enkele verenigingszaken op de agenda. Het congres vond plaats op 22 november 2018 in Baarn.

Klimaatakkoord
Tijdens het congres was de voortgang in het Klimaatakkoord aan de orde. Aedes-voorzitter Marnix Norder herhaalde: ‘Het uitgangspunt dat in een eventueel akkoord doelen en middelen in balans moeten zijn.’ Truus Sweringa (OFW), Rob Haans (de Alliantie) en Bert Halm (Eigen Haard) gaven een stand van zaken over de gesprekken in de werkgroepen van de klimaattafels. Het gesprek spitste zich toe op hoe afspraken over duurzaamheidsmaatregelen op macroniveau samenhangen met belastingmaatregelen van het kabinet en met betaalbaarheid en beschikbaarheid. De komende weken praten de leden van Aedes verder over scenario’s voor het klimaatakkoord als opmaat naar het extra congres op 19 december 2018 in Nieuwegein.

Sociaal Huurakkoord
Het Aedes-bestuur praatte de leden bij over de ontwikkelingen na het afbreken van de onderhandelingen met de Woonbond over een nieuw Sociaal Huurakkoord.
Voor corporaties is regionaal maatwerk in het huurbeleid belangrijk. Zij kunnen dan met gemeenten en hun eigen huurdersorganisaties aanvullende afspraken maken die aansluiten bij de lokale woningmarkt en rekening houden met de inkomens van hun huurders. Het Klimaatakkoord en fiscale maatregelen van het kabinet mogen niet leiden tot hogere woonlasten.

Evaluatie sectoradviescommissie saneringen
Scheidend Aedes-bestuurslid Elles Dost lichtte de resultaten toe van de evaluatie van de sectoradviescommissie saneringen. Die commissies kunnen effectiever werken als ze eerder bij de sanering betrokken worden en een nauwkeuriger opdracht meekrijgen. Ook liggen er suggesties om een sectoradviescommissie een zwaardere rol te geven in een saneringsproces en om aanpassingen te doen in wet- en regelgeving.

Benchmark 2018
Woningcorporaties vergelijken nu vijf jaar hun prestaties. En dat loont, want corporaties werken tegen lagere kosten steeds beter aan goede, betaalbare huizen. Woningen worden beter onderhouden en duurzamer, huren zijn verder gematigd en ruim twee derde van de huurders is tevreden over hun thuis. Dat blijkt uit de Aedes-benchmark 2018 waaraan 291 woningcorporaties (90 procent) meededen.

Evaluatie Woningwet
De commissie-Van Bochove – ingesteld door Aedes – lichtte haar aanbevelingen toe van haar evaluatie van de Woningwet. Ook het ministerie van BZK doet daar onderzoek naar. Volgens Bas Jan van Bochove is er veel verbeterd de afgelopen jaren: ‘Woningcorporaties hebben wat mij betreft veel vertrouwen terugverdiend. Dat mag beloond worden.’

De Woningwet heeft ervoor gezorgd dat woningcorporaties hun intern toezicht hebben verbeterd en zich meer op hun kerntaken richten, zoals de bedoeling was, stelt de commissie. Maar in de wet zitten te stringente landelijke regels met te weinig mogelijkheden voor lokaal maatwerk. Terwijl vooral gemeenten, huurders en corporaties het woonbeleid vormgegeven. De commissie pleit daarom voor duidelijke landelijk kaders met bandbreedtes waarbinnen lokaal afspraken mogelijk zijn.

Verenigingszaken
Tijdens het congres is als nieuw lid van het bestuur van Aedes benoemd: Janneke Klijn, directeur-bestuurder van Wold & Waard in Leek. Ook is Ger Peeters, directeur-bestuurder van Wonen Limburg in Roermond benoemd per 16 mei 2019.

Verder stelden de leden van Aedes de contributieregeling en de verenigingsbegroting 2019 vast en stemden zij in met wijzigingen in het huishoudelijk reglement vanwege de AVG.

 
Downloads: